1. + ---- + ---------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 2. | Rank | Combos of 2 | Use | Usage % | Win % |
 3. + ---- + ---------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 4. | 1 | Arceus-* | 104 | 208.00% | 56.73% |
 5. | 1 | Arceus-* / Rayquaza | 104 | 208.00% | 53.85% |
 6. | 3 | Arceus-* / Groudon | 49 | 98.00% | 36.73% |
 7. | 4 | Arceus-* / Xerneas-* | 48 | 96.00% | 68.75% |
 8. | 5 | Arceus-* / Giratina | 27 | 54.00% | 44.44% |
 9. | 6 | Arceus-* / Darkrai | 24 | 48.00% | 45.83% |
 10. | 7 | Groudon / Rayquaza | 21 | 42.00% | 42.86% |
 11. | 8 | Yveltal / Arceus-* | 18 | 36.00% | 50.00% |
 12. | 9 | Xerneas-* / Rayquaza | 17 | 34.00% | 64.71% |
 13. | 9 | Arceus-* / Klefki | 17 | 34.00% | 52.94% |
 14. | 11 | Arceus-* / Ho-Oh | 16 | 32.00% | 25.00% |
 15. | 12 | Arceus-* / Deoxys-Speed | 14 | 28.00% | 85.71% |
 16. | 12 | Arceus / Rayquaza | 14 | 28.00% | 71.43% |
 17. | 12 | Arceus-* / Kyogre | 14 | 28.00% | 50.00% |
 18. | 15 | Giratina / Rayquaza | 11 | 22.00% | 36.36% |
 19. | 16 | Arceus / Xerneas-* | 10 | 20.00% | 90.00% |
 20. | 17 | Arceus-Steel / Rayquaza | 8 | 16.00% | 62.50% |
 21. | 17 | Arceus-* / Skarmory | 8 | 16.00% | 62.50% |
 22. | 17 | Groudon / Arceus | 8 | 16.00% | 50.00% |
 23. | 17 | Arceus-Fairy / Rayquaza | 8 | 16.00% | 37.50% |
 24. | 17 | Groudon / Xerneas-* | 8 | 16.00% | 37.50% |
 25. | 17 | Ho-Oh / Rayquaza | 8 | 16.00% | 25.00% |
 26. | 23 | Giratina / Arceus-Steel | 7 | 14.00% | 57.14% |
 27. | 23 | Arceus-* / Clefable | 7 | 14.00% | 57.14% |
 28. | 23 | Yveltal / Rayquaza | 7 | 14.00% | 57.14% |
 29. | 23 | Darkrai / Rayquaza | 7 | 14.00% | 42.86% |
 30. | 23 | Groudon / Darkrai | 7 | 14.00% | 42.86% |
 31. | 23 | Arceus-* / Deoxys-Attack | 7 | 14.00% | 42.86% |
 32. | 23 | Giratina / Ho-Oh | 7 | 14.00% | 28.57% |
 33. | 23 | Arceus-Ground / Rayquaza | 7 | 14.00% | 28.57% |
 34. | 31 | Deoxys-Speed / Xerneas-* | 6 | 12.00% | 83.33% |
 35. | 31 | Deoxys-Speed / Rayquaza | 6 | 12.00% | 83.33% |
 36. | 31 | Arceus / Darkrai | 6 | 12.00% | 66.67% |
 37. | 31 | Yveltal / Groudon | 6 | 12.00% | 66.67% |
 38. | 31 | Arceus-* / Ferrothorn | 6 | 12.00% | 33.33% |
 39. | 31 | Groudon / Arceus-Ground | 6 | 12.00% | 33.33% |
 40. | 31 | Arceus-* / Gengar | 6 | 12.00% | 33.33% |
 41. | 31 | Arceus-* / Mewtwo | 6 | 12.00% | 0.00% |
 42. | 39 | Rayquaza / Klefki | 5 | 10.00% | 80.00% |
 43. | 39 | Kyogre / Rayquaza | 5 | 10.00% | 60.00% |
 44. | 39 | Giratina / Xerneas-* | 5 | 10.00% | 40.00% |
 45. | 39 | Groudon / Klefki | 5 | 10.00% | 40.00% |
 46. | 39 | Groudon / Arceus-Fairy | 5 | 10.00% | 40.00% |
 47. | 39 | Groudon / Giratina | 5 | 10.00% | 0.00% |
 48. | 39 | Groudon / Ho-Oh | 5 | 10.00% | 0.00% |
 49. | 46 | Deoxys-Speed / Arceus | 4 | 8.00% | 100.00% |
 50. | 46 | Arceus-Steel / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 50.00% |
 51. | 48 | Groudon / Deoxys-Attack | 3 | 6.00% | 100.00% |
 52. | 48 | Arceus-* / Sableye | 3 | 6.00% | 66.67% |
 53. | 48 | Lugia / Arceus-* | 3 | 6.00% | 66.67% |
 54. | 48 | Kyogre / Klefki | 3 | 6.00% | 66.67% |
 55. | 48 | Xerneas-* / Darkrai | 3 | 6.00% | 66.67% |
 56. | 48 | Rayquaza / Deoxys-Attack | 3 | 6.00% | 66.67% |
 57. | 48 | Arceus-* / Blissey | 3 | 6.00% | 66.67% |
 58. | 48 | Groudon / Deoxys-Speed | 3 | 6.00% | 66.67% |
 59. | 48 | Giratina / Ferrothorn | 3 | 6.00% | 33.33% |
 60. | 48 | Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 61. | 48 | Ferrothorn / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 62. | 48 | Ferrothorn / Arceus-Steel | 3 | 6.00% | 33.33% |
 63. | 48 | Giratina / Clefable | 3 | 6.00% | 33.33% |
 64. | 48 | Groudon / Arceus-Steel | 3 | 6.00% | 33.33% |
 65. | 48 | Gengar / Darkrai | 3 | 6.00% | 33.33% |
 66. | 48 | Groudon / Gengar | 3 | 6.00% | 33.33% |
 67. | 48 | Arceus-Fairy / Darkrai | 3 | 6.00% | 33.33% |
 68. | 48 | Arceus-Ground / Xerneas-* | 3 | 6.00% | 0.00% |
 69. | 66 | Arceus-* / Shedinja | 2 | 4.00% | 100.00% |
 70. | 66 | Arceus-Fairy / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 71. | 66 | Rayquaza / Skarmory | 2 | 4.00% | 100.00% |
 72. | 66 | Clefable / Sableye | 2 | 4.00% | 50.00% |
 73. | 66 | Lugia / Sableye | 2 | 4.00% | 50.00% |
 74. | 66 | Sableye / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 75. | 66 | Lugia / Clefable | 2 | 4.00% | 50.00% |
 76. | 66 | Clefable / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 77. | 66 | Lugia / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 78. | 66 | Kyogre / Arceus-Fairy | 2 | 4.00% | 50.00% |
 79. | 66 | Clefable / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 80. | 66 | Darkrai / Skarmory | 2 | 4.00% | 50.00% |
 81. | 66 | Groudon / Arceus-Water | 2 | 4.00% | 50.00% |
 82. | 66 | Arceus-Water / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 83. | 66 | Arceus-Steel / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 50.00% |
 84. | 66 | Yveltal / Arceus-Ground | 2 | 4.00% | 50.00% |
 85. | 66 | Yveltal / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 86. | 66 | Arceus-Water / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 87. | 66 | Yveltal / Arceus | 2 | 4.00% | 50.00% |
 88. | 66 | Groudon / Skarmory | 2 | 4.00% | 50.00% |
 89. | 66 | Yveltal / Arceus-Fairy | 2 | 4.00% | 50.00% |
 90. | 66 | Kyogre / Giratina | 2 | 4.00% | 50.00% |
 91. | 66 | Groudon / Kyogre | 2 | 4.00% | 50.00% |
 92. | 66 | Kyogre / Arceus-Steel | 2 | 4.00% | 50.00% |
 93. | 66 | Arceus-Steel / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 94. | 66 | Darkrai / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 95. | 66 | Gengar / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 96. | 66 | Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 97. | 66 | Darkrai / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 98. | 66 | Gengar / Skarmory | 2 | 4.00% | 0.00% |
 99. | 66 | Groudon / Mewtwo | 2 | 4.00% | 0.00% |
 100. | 97 | Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 101. | 97 | Shedinja / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 102. | 97 | Lugia / Shedinja | 1 | 2.00% | 100.00% |
 103. | 97 | Shedinja / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 104. | 97 | Giratina / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 105. | 97 | Giratina / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 106. | 97 | Clefable / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 107. | 97 | Arceus-Steel / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 108. | 97 | Arceus / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 109. | 97 | Xerneas-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 110. | 97 | Arceus-Fairy / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 111. | 97 | Yveltal / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 112. | 97 | Groudon / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 113. | 97 | Blissey / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 114. | 97 | Blissey / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 115. | 97 | Yveltal / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 100.00% |
 116. | 97 | Shuckle / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 117. | 97 | Terrakion / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 118. | 97 | Shuckle / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 119. | 97 | Arceus-* / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 120. | 97 | Terrakion / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 121. | 97 | Yveltal / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 122. | 97 | Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 123. | 97 | Terrakion / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 124. | 97 | Yveltal / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 125. | 97 | Arceus-* / Terrakion | 1 | 2.00% | 100.00% |
 126. | 97 | Yveltal / Terrakion | 1 | 2.00% | 100.00% |
 127. | 97 | Terrakion / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 128. | 97 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost | 1 | 2.00% | 100.00% |
 129. | 97 | Arceus-Ghost / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 130. | 97 | Arceus-Ghost / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 131. | 97 | Groudon | 1 | 2.00% | 100.00% |
 132. | 97 | Darkrai / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 133. | 97 | Arceus / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 134. | 97 | Yveltal / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 135. | 97 | Yveltal / Gengar | 1 | 2.00% | 100.00% |
 136. | 97 | Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 100.00% |
 137. | 97 | Deoxys-Speed / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 138. | 97 | Kyogre / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 139. | 97 | Arceus-Ground / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 140. | 97 | Kyogre / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 141. | 97 | Giratina / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 142. | 97 | Yveltal / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 143. | 97 | Arceus-Steel / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 144. | 97 | Yveltal / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 100.00% |
 145. | 97 | Arceus-Ground / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 146. | 97 | Arceus-Fairy / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 0.00% |
 147. | 97 | Groudon / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 148. | 97 | Giratina / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 149. | 97 | Clefable / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 150. | 97 | Arceus / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 151. | 97 | Gengar / Arceus | 1 | 2.00% | 0.00% |
 152. | 97 | Diancie / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 153. | 97 | Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 154. | 97 | Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 155. | 97 | Arceus-* / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 156. | 97 | Mewtwo / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 157. | 97 | Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 158. | 97 | Diancie / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 159. | 97 | Diancie / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 160. | 97 | Arceus-* / Diancie | 1 | 2.00% | 0.00% |
 161. | 97 | Diancie / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 162. | 97 | Diancie / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 163. | 97 | Tyranitar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 164. | 97 | Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 165. | 97 | Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 166. | 97 | Arceus-* / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 167. | 97 | Tyranitar / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 168. | 97 | Tyranitar / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 169. | 97 | Mewtwo / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 170. | 97 | Kyogre / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 171. | 97 | Giratina / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 0.00% |
 172. | 97 | Giratina / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 0.00% |
 173. | 97 | Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 174. | 97 | Skarmory / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 175. | 97 | Darkrai / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 176. | 97 | Arceus-Water / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 177. | 97 | Gengar / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 178. | 97 | Gengar / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 179. | 97 | Xerneas-* / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 180. | 97 | Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 181. | 97 | Giratina / Gengar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 182. | 97 | Giratina / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 183. | 97 | Gengar / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 184. | 97 | Xerneas-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 185. | 97 | Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 186. | 97 | Kyogre / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 187. | 97 | Xerneas-* / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 188. | 97 | Kyogre / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 189. | 97 | Giratina / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 190. | 97 | Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 191. | 97 | Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 192. | 97 | Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 193. | 97 | Lugia / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 194. | 97 | Lugia / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 195. | 97 | Giratina / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 196. | 97 | Giratina / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 197. | 97 | Blissey / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 198. | 97 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 0.00% |
 199. | 97 | Arceus-Ground / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 200. | 97 | Mewtwo / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 201. | 97 | Arceus / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 202. | 97 | Arceus / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 203. | 97 | Kyogre / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 204. | 97 | Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 205. | 97 | Arceus-Steel / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 206. + ---- + ---------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 207. | Rank | Combos of 3 | Use | Usage % | Win % |
 208. + ---- + ---------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 209. | 1 | Arceus-* / Rayquaza | 96 | 192.00% | 56.25% |
 210. | 2 | Arceus-* / Xerneas-* | 47 | 94.00% | 72.34% |
 211. | 3 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 45 | 90.00% | 66.67% |
 212. | 4 | Arceus-* | 44 | 88.00% | 63.64% |
 213. | 5 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 43 | 86.00% | 37.21% |
 214. | 6 | Arceus-* / Groudon | 29 | 58.00% | 31.03% |
 215. | 7 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 23 | 46.00% | 39.13% |
 216. | 8 | Arceus-* / Giratina | 16 | 32.00% | 56.25% |
 217. | 8 | Arceus-* / Darkrai | 16 | 32.00% | 50.00% |
 218. | 8 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 16 | 32.00% | 43.75% |
 219. | 8 | Ho-Oh / Arceus-* / Rayquaza | 16 | 32.00% | 25.00% |
 220. | 12 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza | 15 | 30.00% | 40.00% |
 221. | 12 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* | 15 | 30.00% | 40.00% |
 222. | 14 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 14 | 28.00% | 85.71% |
 223. | 14 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza | 14 | 28.00% | 85.71% |
 224. | 14 | Yveltal / Arceus-* | 14 | 28.00% | 28.57% |
 225. | 17 | Yveltal / Arceus-* / Groudon | 13 | 26.00% | 61.54% |
 226. | 18 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 12 | 24.00% | 58.33% |
 227. | 18 | Arceus-* / Giratina / Ho-Oh | 12 | 24.00% | 33.33% |
 228. | 18 | Arceus-* / Groudon / Darkrai | 12 | 24.00% | 33.33% |
 229. | 21 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 11 | 22.00% | 81.82% |
 230. | 22 | Arceus-* / Deoxys-Speed | 10 | 20.00% | 90.00% |
 231. | 22 | Arceus-* / Klefki | 10 | 20.00% | 60.00% |
 232. | 22 | Arceus-* / Xerneas-* / Giratina | 10 | 20.00% | 60.00% |
 233. | 22 | Arceus-* / Kyogre | 10 | 20.00% | 50.00% |
 234. | 22 | Arceus-* / Groudon / Klefki | 10 | 20.00% | 40.00% |
 235. | 27 | Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 9 | 18.00% | 88.89% |
 236. | 28 | Arceus-* / Ho-Oh | 8 | 16.00% | 25.00% |
 237. | 28 | Arceus-* / Groudon / Giratina | 8 | 16.00% | 0.00% |
 238. | 28 | Arceus-* / Groudon / Ho-Oh | 8 | 16.00% | 0.00% |
 239. | 31 | Arceus-* / Kyogre / Klefki | 7 | 14.00% | 71.43% |
 240. | 31 | Arceus-* / Xerneas-* / Darkrai | 7 | 14.00% | 71.43% |
 241. | 31 | Giratina / Arceus-Steel / Rayquaza | 7 | 14.00% | 57.14% |
 242. | 31 | Groudon / Arceus / Rayquaza | 7 | 14.00% | 57.14% |
 243. | 31 | Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 7 | 14.00% | 42.86% |
 244. | 31 | Arceus-* / Rayquaza / Deoxys-Attack | 7 | 14.00% | 42.86% |
 245. | 31 | Arceus-* / Deoxys-Attack | 7 | 14.00% | 14.29% |
 246. | 38 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 6 | 12.00% | 83.33% |
 247. | 38 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Groudon | 6 | 12.00% | 66.67% |
 248. | 38 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina | 6 | 12.00% | 33.33% |
 249. | 38 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 6 | 12.00% | 33.33% |
 250. | 38 | Arceus-* / Ferrothorn / Ho-Oh | 6 | 12.00% | 33.33% |
 251. | 38 | Ho-Oh / Giratina / Rayquaza | 6 | 12.00% | 33.33% |
 252. | 38 | Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza | 6 | 12.00% | 33.33% |
 253. | 38 | Arceus-* / Gengar / Darkrai | 6 | 12.00% | 33.33% |
 254. | 46 | Arceus-* / Rayquaza / Skarmory | 5 | 10.00% | 100.00% |
 255. | 46 | Arceus-* / Skarmory | 5 | 10.00% | 80.00% |
 256. | 46 | Arceus-* / Darkrai / Skarmory | 5 | 10.00% | 60.00% |
 257. | 46 | Yveltal / Groudon / Rayquaza | 5 | 10.00% | 60.00% |
 258. | 46 | Groudon / Darkrai / Rayquaza | 5 | 10.00% | 40.00% |
 259. | 46 | Arceus-* / Giratina / Clefable | 5 | 10.00% | 40.00% |
 260. | 46 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo | 5 | 10.00% | 0.00% |
 261. | 53 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* | 4 | 8.00% | 100.00% |
 262. | 53 | Deoxys-Speed / Arceus / Rayquaza | 4 | 8.00% | 100.00% |
 263. | 53 | Arceus-* / Groudon / Deoxys-Attack | 4 | 8.00% | 100.00% |
 264. | 53 | Arceus / Darkrai / Rayquaza | 4 | 8.00% | 75.00% |
 265. | 53 | Giratina / Arceus-Steel / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 50.00% |
 266. | 53 | Ho-Oh / Arceus-Steel / Rayquaza | 4 | 8.00% | 50.00% |
 267. | 53 | Arceus-* / Clefable / Rayquaza | 4 | 8.00% | 50.00% |
 268. | 53 | Groudon / Arceus / Darkrai | 4 | 8.00% | 50.00% |
 269. | 53 | Arceus-* / Groudon / Gengar | 4 | 8.00% | 50.00% |
 270. | 53 | Yveltal / Arceus-* / Klefki | 4 | 8.00% | 50.00% |
 271. | 53 | Arceus-* / Kyogre / Giratina | 4 | 8.00% | 50.00% |
 272. | 53 | Arceus-* / Groudon / Kyogre | 4 | 8.00% | 50.00% |
 273. | 53 | Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 4 | 8.00% | 25.00% |
 274. | 53 | Groudon / Giratina / Rayquaza | 4 | 8.00% | 0.00% |
 275. | 53 | Arceus-* / Darkrai / Klefki | 4 | 8.00% | 0.00% |
 276. | 53 | Arceus-* / Gengar / Klefki | 4 | 8.00% | 0.00% |
 277. | 53 | Ho-Oh / Groudon / Rayquaza | 4 | 8.00% | 0.00% |
 278. | 53 | Arceus-* / Darkrai / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 0.00% |
 279. | 53 | Arceus-* / Mewtwo | 4 | 8.00% | 0.00% |
 280. | 72 | Arceus-* / Giratina / Darkrai | 3 | 6.00% | 100.00% |
 281. | 72 | Groudon / Rayquaza / Deoxys-Attack | 3 | 6.00% | 100.00% |
 282. | 72 | Arceus-* / Clefable / Sableye | 3 | 6.00% | 66.67% |
 283. | 72 | Lugia / Arceus-* / Sableye | 3 | 6.00% | 66.67% |
 284. | 72 | Arceus-* / Clefable | 3 | 6.00% | 66.67% |
 285. | 72 | Lugia / Arceus-* / Clefable | 3 | 6.00% | 66.67% |
 286. | 72 | Groudon / Rayquaza / Klefki | 3 | 6.00% | 66.67% |
 287. | 72 | Groudon / Arceus / Xerneas-* | 3 | 6.00% | 66.67% |
 288. | 72 | Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 3 | 6.00% | 66.67% |
 289. | 72 | Groudon / Deoxys-Speed / Rayquaza | 3 | 6.00% | 66.67% |
 290. | 72 | Arceus-* / Ferrothorn | 3 | 6.00% | 33.33% |
 291. | 72 | Giratina / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 292. | 72 | Giratina / Ferrothorn / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 293. | 72 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Steel | 3 | 6.00% | 33.33% |
 294. | 72 | Ho-Oh / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 295. | 72 | Ferrothorn / Arceus-Steel / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 296. | 72 | Ferrothorn / Arceus-Steel / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 297. | 72 | Giratina / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 298. | 72 | Arceus-* / Gengar | 3 | 6.00% | 33.33% |
 299. | 72 | Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 300. | 72 | Arceus-* / Kyogre / Darkrai | 3 | 6.00% | 0.00% |
 301. | 72 | Giratina / Groudon / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 0.00% |
 302. | 72 | Arceus-* / Mewtwo / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 303. | 95 | Arceus-* / Shedinja / Sableye | 2 | 4.00% | 100.00% |
 304. | 95 | Arceus-* / Shedinja / Clefable | 2 | 4.00% | 100.00% |
 305. | 95 | Lugia / Arceus-* / Shedinja | 2 | 4.00% | 100.00% |
 306. | 95 | Kyogre / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 307. | 95 | Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 308. | 95 | Xerneas-* / Darkrai / Arceus | 2 | 4.00% | 100.00% |
 309. | 95 | Arceus-* / Clefable / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 100.00% |
 310. | 95 | Arceus-* / Xerneas-* / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 311. | 95 | Yveltal / Arceus-* / Blissey | 2 | 4.00% | 100.00% |
 312. | 95 | Arceus-* / Groudon / Blissey | 2 | 4.00% | 100.00% |
 313. | 95 | Arceus-* / Blissey / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 314. | 95 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus | 2 | 4.00% | 100.00% |
 315. | 95 | Groudon / Darkrai / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 316. | 95 | Groudon / Arceus / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 317. | 95 | Yveltal / Arceus-* / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 318. | 95 | Yveltal / Arceus-* / Gengar | 2 | 4.00% | 100.00% |
 319. | 95 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 320. | 95 | Arceus-* / Groudon / Skarmory | 2 | 4.00% | 100.00% |
 321. | 95 | Arceus-* / Kyogre / Skarmory | 2 | 4.00% | 100.00% |
 322. | 95 | Arceus-* / Giratina / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 323. | 95 | Yveltal / Arceus-* / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 324. | 95 | Lugia / Clefable / Sableye | 2 | 4.00% | 50.00% |
 325. | 95 | Clefable / Sableye / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 326. | 95 | Lugia / Sableye / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 327. | 95 | Lugia / Clefable / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 328. | 95 | Kyogre / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 329. | 95 | Xerneas-* / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 330. | 95 | Giratina / Clefable / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 331. | 95 | Groudon / Arceus-Water / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 332. | 95 | Giratina / Arceus-Steel / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 50.00% |
 333. | 95 | Arceus-Steel / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 334. | 95 | Groudon / Arceus-Steel / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 335. | 95 | Groudon / Gengar / Darkrai | 2 | 4.00% | 50.00% |
 336. | 95 | Yveltal / Groudon / Arceus-Ground | 2 | 4.00% | 50.00% |
 337. | 95 | Yveltal / Arceus-Ground / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 338. | 95 | Yveltal / Groudon / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 339. | 95 | Yveltal / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 340. | 95 | Yveltal / Arceus / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 341. | 95 | Groudon / Arceus-Fairy / Darkrai | 2 | 4.00% | 50.00% |
 342. | 95 | Yveltal / Groudon / Arceus-Fairy | 2 | 4.00% | 50.00% |
 343. | 95 | Kyogre / Giratina / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 344. | 95 | Kyogre / Arceus-Steel / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 345. | 95 | Groudon / Arceus-Ground / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 0.00% |
 346. | 95 | Arceus-* / Groudon / Clefable | 2 | 4.00% | 0.00% |
 347. | 95 | Giratina / Groudon / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 0.00% |
 348. | 95 | Gengar / Darkrai / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 349. | 95 | Arceus-Fairy / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 350. | 95 | Ho-Oh / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 351. | 95 | Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 352. | 95 | Ho-Oh / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 353. | 95 | Groudon / Darkrai / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 354. | 95 | Arceus-* / Skarmory / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 355. | 95 | Arceus-* / Gengar / Skarmory | 2 | 4.00% | 0.00% |
 356. | 95 | Arceus-* / Kyogre / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 0.00% |
 357. | 95 | Arceus-* / Kyogre / Mewtwo | 2 | 4.00% | 0.00% |
 358. | 95 | Arceus-* / Mewtwo / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 359. | 151 | Clefable / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 360. | 151 | Lugia / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 361. | 151 | Shedinja / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 362. | 151 | Arceus-* / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 363. | 151 | Arceus-* / Shedinja | 1 | 2.00% | 100.00% |
 364. | 151 | Lugia / Shedinja / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 365. | 151 | Shedinja / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 366. | 151 | Lugia / Shedinja / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 367. | 151 | Lugia / Arceus-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 368. | 151 | Kyogre / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 369. | 151 | Giratina / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 370. | 151 | Giratina / Arceus / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 371. | 151 | Giratina / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 372. | 151 | Ho-Oh / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 373. | 151 | Arceus-Steel / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 374. | 151 | Giratina / Clefable / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 375. | 151 | Arceus-Steel / Clefable / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 376. | 151 | Giratina / Arceus-Steel / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 377. | 151 | Darkrai / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 378. | 151 | Arceus / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 379. | 151 | Arceus / Darkrai / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 380. | 151 | Groudon / Xerneas-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 381. | 151 | Groudon / Arceus-Fairy / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 382. | 151 | Groudon / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 383. | 151 | Xerneas-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 384. | 151 | Arceus-Fairy / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 385. | 151 | Arceus-Fairy / Xerneas-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 386. | 151 | Arceus-* / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 387. | 151 | Yveltal / Groudon / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 388. | 151 | Yveltal / Blissey / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 389. | 151 | Yveltal / Blissey / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 390. | 151 | Groudon / Blissey / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 391. | 151 | Groudon / Blissey / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 392. | 151 | Blissey / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 393. | 151 | Groudon / Arceus-Water / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 394. | 151 | Yveltal / Groudon / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 100.00% |
 395. | 151 | Arceus-Water / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 396. | 151 | Yveltal / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 397. | 151 | Yveltal / Arceus-Water / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 398. | 151 | Shuckle / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 399. | 151 | Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 400. | 151 | Terrakion / Shuckle / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 401. | 151 | Yveltal / Shuckle / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 402. | 151 | Shuckle / Arceus / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 403. | 151 | Terrakion / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 404. | 151 | Yveltal / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 405. | 151 | Arceus-* / Terrakion / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 406. | 151 | Yveltal / Terrakion / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 407. | 151 | Terrakion / Arceus / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 408. | 151 | Arceus-* / Shuckle / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 409. | 151 | Terrakion / Shuckle / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 410. | 151 | Yveltal / Shuckle / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 411. | 151 | Shuckle / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 412. | 151 | Terrakion / Arceus-* / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 413. | 151 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 414. | 151 | Terrakion / Shuckle / Yveltal | 1 | 2.00% | 100.00% |
 415. | 151 | Terrakion / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 416. | 151 | Yveltal / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 417. | 151 | Arceus-* / Terrakion / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 418. | 151 | Yveltal / Arceus-* / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 419. | 151 | Yveltal / Terrakion / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 420. | 151 | Terrakion / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 421. | 151 | Yveltal / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 422. | 151 | Yveltal / Arceus-* / Terrakion | 1 | 2.00% | 100.00% |
 423. | 151 | Yveltal / Terrakion / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 424. | 151 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 425. | 151 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 426. | 151 | Arceus-Ghost / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 427. | 151 | Groudon / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 428. | 151 | Groudon / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 429. | 151 | Groudon / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 430. | 151 | Groudon / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 431. | 151 | Arceus-* / Darkrai / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 432. | 151 | Darkrai / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 433. | 151 | Arceus / Darkrai / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 434. | 151 | Arceus / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 435. | 151 | Yveltal / Gengar / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 436. | 151 | Yveltal / Groudon / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 437. | 151 | Yveltal / Arceus-Fairy / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 438. | 151 | Yveltal / Groudon / Gengar | 1 | 2.00% | 100.00% |
 439. | 151 | Yveltal / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 100.00% |
 440. | 151 | Gengar / Arceus-Fairy / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 441. | 151 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 100.00% |
 442. | 151 | Deoxys-Speed / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 443. | 151 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 444. | 151 | Deoxys-Speed / Arceus / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 445. | 151 | Groudon / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 446. | 151 | Kyogre / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 447. | 151 | Arceus-Ground / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 448. | 151 | Groudon / Kyogre / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 449. | 151 | Kyogre / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 450. | 151 | Groudon / Kyogre / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 451. | 151 | Groudon / Arceus-Ground / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 452. | 151 | Kyogre / Arceus-Ground / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 453. | 151 | Groudon / Kyogre / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 454. | 151 | Kyogre / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 455. | 151 | Giratina / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 456. | 151 | Arceus-Steel / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 457. | 151 | Kyogre / Giratina / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 458. | 151 | Kyogre / Arceus-Steel / Giratina | 1 | 2.00% | 100.00% |
 459. | 151 | Giratina / Arceus-Steel / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 460. | 151 | Yveltal / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 461. | 151 | Arceus-Steel / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 462. | 151 | Yveltal / Groudon / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 463. | 151 | Yveltal / Arceus-Steel / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 464. | 151 | Groudon / Arceus-Steel / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 465. | 151 | Yveltal / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 466. | 151 | Yveltal / Groudon / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 100.00% |
 467. | 151 | Arceus-Ground / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 468. | 151 | Groudon / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 469. | 151 | Arceus-Ground / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 470. | 151 | Groudon / Arceus-Ground / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 471. | 151 | Arceus-Fairy / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 0.00% |
 472. | 151 | Groudon / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 473. | 151 | Groudon / Clefable / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 474. | 151 | Groudon / Giratina / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 475. | 151 | Groudon / Clefable / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 476. | 151 | Giratina / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 477. | 151 | Clefable / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 478. | 151 | Giratina / Clefable / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 479. | 151 | Groudon / Arceus-Steel / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 480. | 151 | Giratina / Groudon / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 0.00% |
 481. | 151 | Groudon / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 482. | 151 | Arceus / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 483. | 151 | Gengar / Arceus / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 484. | 151 | Groudon / Gengar / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 485. | 151 | Gengar / Arceus / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 486. | 151 | Groudon / Arceus / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 487. | 151 | Groudon / Gengar / Arceus | 1 | 2.00% | 0.00% |
 488. | 151 | Diancie / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 489. | 151 | Diancie / Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 490. | 151 | Arceus-* / Diancie / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 491. | 151 | Diancie / Mewtwo / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 492. | 151 | Diancie / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 493. | 151 | Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 494. | 151 | Arceus-* / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 495. | 151 | Mewtwo / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 496. | 151 | Chansey / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 497. | 151 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 498. | 151 | Mewtwo / Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 499. | 151 | Tyranitar / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 500. | 151 | Arceus-* / Mewtwo / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 501. | 151 | Mewtwo / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 502. | 151 | Diancie / Tyranitar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 503. | 151 | Arceus-* / Diancie / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 504. | 151 | Diancie / Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 505. | 151 | Diancie / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 506. | 151 | Arceus-* / Diancie / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 507. | 151 | Diancie / Tyranitar / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 508. | 151 | Diancie / Tyranitar / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 509. | 151 | Arceus-* / Diancie / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 510. | 151 | Diancie / Mewtwo / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 511. | 151 | Arceus-* / Tyranitar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 512. | 151 | Tyranitar / Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 513. | 151 | Tyranitar / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 514. | 151 | Arceus-* / Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 515. | 151 | Mewtwo / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 516. | 151 | Arceus-* / Tyranitar / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 517. | 151 | Tyranitar / Mewtwo / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 518. | 151 | Kyogre / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 519. | 151 | Kyogre / Arceus-Fairy / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 520. | 151 | Giratina / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 521. | 151 | Giratina / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 0.00% |
 522. | 151 | Giratina / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 523. | 151 | Giratina / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 524. | 151 | Ho-Oh / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 525. | 151 | Giratina / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 526. | 151 | Giratina / Groudon / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 0.00% |
 527. | 151 | Groudon / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 528. | 151 | Arceus-Fairy / Darkrai / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 529. | 151 | Skarmory / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 530. | 151 | Arceus-Water / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 531. | 151 | Skarmory / Gengar / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 532. | 151 | Skarmory / Arceus-Water / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 533. | 151 | Gengar / Arceus-Water / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 534. | 151 | Gengar / Darkrai / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 535. | 151 | Arceus-Water / Darkrai / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 536. | 151 | Gengar / Darkrai / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 537. | 151 | Gengar / Arceus-Water / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 538. | 151 | Groudon / Gengar / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 539. | 151 | Groudon / Xerneas-* / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 540. | 151 | Groudon / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 541. | 151 | Giratina / Gengar / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 542. | 151 | Giratina / Xerneas-* / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 543. | 151 | Giratina / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 544. | 151 | Gengar / Xerneas-* / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 545. | 151 | Gengar / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 546. | 151 | Xerneas-* / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 547. | 151 | Groudon / Gengar / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 548. | 151 | Groudon / Giratina / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 549. | 151 | Groudon / Gengar / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 550. | 151 | Groudon / Gengar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 551. | 151 | Groudon / Xerneas-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 552. | 151 | Giratina / Gengar / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 553. | 151 | Giratina / Gengar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 554. | 151 | Giratina / Xerneas-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 555. | 151 | Gengar / Xerneas-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 556. | 151 | Kyogre / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 557. | 151 | Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 558. | 151 | Kyogre / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 559. | 151 | Giratina / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 560. | 151 | Kyogre / Giratina / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 561. | 151 | Kyogre / Xerneas-* / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 562. | 151 | Giratina / Xerneas-* / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 563. | 151 | Kyogre / Giratina / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 564. | 151 | Giratina / Clefable / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 565. | 151 | Clefable / Sableye / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 566. | 151 | Lugia / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 567. | 151 | Lugia / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 568. | 151 | Arceus-* / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 569. | 151 | Giratina / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 570. | 151 | Giratina / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 571. | 151 | Arceus-* / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 572. | 151 | Blissey / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 573. | 151 | Lugia / Giratina / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 574. | 151 | Lugia / Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 575. | 151 | Giratina / Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 576. | 151 | Giratina / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 577. | 151 | Arceus-* / Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 578. | 151 | Blissey / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 579. | 151 | Lugia / Giratina / Arceus-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 580. | 151 | Lugia / Giratina / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 581. | 151 | Lugia / Giratina / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 582. | 151 | Lugia / Arceus-* / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 583. | 151 | Lugia / Blissey / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 584. | 151 | Arceus-* / Giratina / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 585. | 151 | Giratina / Blissey / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 586. | 151 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 587. | 151 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 0.00% |
 588. | 151 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 589. | 151 | Arceus-Ground / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 590. | 151 | Yveltal / Arceus-Ground / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 591. | 151 | Groudon / Arceus-Ground / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 592. | 151 | Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 593. | 151 | Groudon / Arceus / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 594. | 151 | Arceus / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 595. | 151 | Arceus / Darkrai / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 596. | 151 | Groudon / Arceus / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 597. | 151 | Rayquaza / Arceus / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 598. | 151 | Yveltal / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 599. | 151 | Kyogre / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 600. | 151 | Kyogre / Groudon / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 601. | 151 | Kyogre / Arceus-Steel / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 602. | 151 | Kyogre / Groudon / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 603. | 151 | Kyogre / Groudon / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 0.00% |
 604. | 151 | Groudon / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 605. | 151 | Arceus-Steel / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 606. | 151 | Groudon / Arceus-Steel / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 607. | 151 | Groudon / Arceus-Steel / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 608. + ---- + --------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 609. | Rank | Combos of 4 | Use | Usage % | Win % |
 610. + ---- + --------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 611. | 1 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 44 | 88.00% | 70.45% |
 612. | 2 | Arceus-* / Rayquaza | 43 | 86.00% | 62.79% |
 613. | 3 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 26 | 52.00% | 30.77% |
 614. | 4 | Arceus-* / Xerneas-* | 21 | 42.00% | 76.19% |
 615. | 5 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 15 | 30.00% | 40.00% |
 616. | 6 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 14 | 28.00% | 85.71% |
 617. | 7 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 13 | 26.00% | 46.15% |
 618. | 7 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 13 | 26.00% | 23.08% |
 619. | 9 | Ho-Oh / Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 12 | 24.00% | 33.33% |
 620. | 10 | Arceus-* | 11 | 22.00% | 72.73% |
 621. | 10 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 11 | 22.00% | 54.55% |
 622. | 12 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 10 | 20.00% | 90.00% |
 623. | 12 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza | 10 | 20.00% | 90.00% |
 624. | 12 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza | 10 | 20.00% | 40.00% |
 625. | 15 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 9 | 18.00% | 55.56% |
 626. | 15 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* | 9 | 18.00% | 33.33% |
 627. | 17 | Arceus-* / Xerneas-* / Giratina | 8 | 16.00% | 75.00% |
 628. | 17 | Yveltal / Arceus-* / Groudon | 8 | 16.00% | 50.00% |
 629. | 17 | Ho-Oh / Arceus-* / Rayquaza | 8 | 16.00% | 25.00% |
 630. | 17 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Rayquaza | 8 | 16.00% | 25.00% |
 631. | 17 | Arceus-* / Groudon / Giratina / Rayquaza | 8 | 16.00% | 0.00% |
 632. | 17 | Ho-Oh / Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 8 | 16.00% | 0.00% |
 633. | 23 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 7 | 14.00% | 85.71% |
 634. | 23 | Arceus-* / Giratina / Xerneas-* / Rayquaza | 7 | 14.00% | 42.86% |
 635. | 23 | Arceus-* / Rayquaza / Deoxys-Attack | 7 | 14.00% | 14.29% |
 636. | 26 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Klefki | 6 | 12.00% | 66.67% |
 637. | 26 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Groudon | 6 | 12.00% | 66.67% |
 638. | 26 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza / Groudon | 6 | 12.00% | 66.67% |
 639. | 26 | Arceus-* / Giratina / Ho-Oh | 6 | 12.00% | 33.33% |
 640. | 26 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Rayquaza | 6 | 12.00% | 33.33% |
 641. | 26 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Ho-Oh | 6 | 12.00% | 33.33% |
 642. | 26 | Ho-Oh / Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 6 | 12.00% | 33.33% |
 643. | 26 | Arceus-* / Groudon / Darkrai | 6 | 12.00% | 33.33% |
 644. | 34 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Klefki | 5 | 10.00% | 100.00% |
 645. | 34 | Arceus-* / Kyogre / Klefki | 5 | 10.00% | 80.00% |
 646. | 34 | Arceus-* / Xerneas-* / Darkrai | 5 | 10.00% | 80.00% |
 647. | 34 | Arceus-* / Groudon / Klefki | 5 | 10.00% | 40.00% |
 648. | 34 | Yveltal / Arceus-* | 5 | 10.00% | 0.00% |
 649. | 39 | Arceus-* / Rayquaza / Skarmory | 4 | 8.00% | 100.00% |
 650. | 39 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 8.00% | 100.00% |
 651. | 39 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Deoxys-Attack | 4 | 8.00% | 100.00% |
 652. | 39 | Arceus-* / Darkrai / Skarmory | 4 | 8.00% | 75.00% |
 653. | 39 | Ho-Oh / Giratina / Arceus-Steel / Rayquaza | 4 | 8.00% | 50.00% |
 654. | 39 | Arceus-* / Xerneas-* / Darkrai / Rayquaza | 4 | 8.00% | 50.00% |
 655. | 39 | Arceus-* / Giratina / Clefable / Rayquaza | 4 | 8.00% | 50.00% |
 656. | 39 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Darkrai | 4 | 8.00% | 50.00% |
 657. | 39 | Arceus-* / Groudon / Yveltal / Klefki | 4 | 8.00% | 50.00% |
 658. | 39 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 4 | 8.00% | 50.00% |
 659. | 39 | Arceus-* / Kyogre / Giratina / Rayquaza | 4 | 8.00% | 50.00% |
 660. | 39 | Arceus-* / Deoxys-Attack | 4 | 8.00% | 0.00% |
 661. | 39 | Arceus-* / Groudon / Giratina | 4 | 8.00% | 0.00% |
 662. | 39 | Arceus-* / Gengar / Darkrai / Klefki | 4 | 8.00% | 0.00% |
 663. | 39 | Arceus-* / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 0.00% |
 664. | 39 | Arceus-* / Groudon / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 0.00% |
 665. | 39 | Ho-Oh / Arceus-* / Darkrai / Rayquaza | 4 | 8.00% | 0.00% |
 666. | 39 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 0.00% |
 667. | 39 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo | 4 | 8.00% | 0.00% |
 668. | 58 | Arceus-* / Giratina / Darkrai | 3 | 6.00% | 100.00% |
 669. | 58 | Arceus-* / Giratina / Xerneas-* / Darkrai | 3 | 6.00% | 100.00% |
 670. | 58 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza / Skarmory | 3 | 6.00% | 100.00% |
 671. | 58 | Lugia / Arceus-* / Clefable / Sableye | 3 | 6.00% | 66.67% |
 672. | 58 | Arceus-* / Darkrai | 3 | 6.00% | 66.67% |
 673. | 58 | Groudon / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 6.00% | 66.67% |
 674. | 58 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Groudon | 3 | 6.00% | 66.67% |
 675. | 58 | Groudon / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 3 | 6.00% | 66.67% |
 676. | 58 | Groudon / Arceus / Darkrai / Rayquaza | 3 | 6.00% | 66.67% |
 677. | 58 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina | 3 | 6.00% | 33.33% |
 678. | 58 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 679. | 58 | Arceus-* / Ferrothorn / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 680. | 58 | Ho-Oh / Giratina / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 681. | 58 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Steel / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 682. | 58 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Steel / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 683. | 58 | Ho-Oh / Ferrothorn / Arceus-Steel / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 684. | 58 | Arceus-* / Gengar / Darkrai | 3 | 6.00% | 33.33% |
 685. | 58 | Arceus-* / Kyogre / Darkrai | 3 | 6.00% | 0.00% |
 686. | 58 | Arceus-* / Kyogre / Darkrai / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 687. | 58 | Arceus-* / Groudon | 3 | 6.00% | 0.00% |
 688. | 58 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 689. | 58 | Arceus-* / Mewtwo / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 690. | 80 | Arceus-* / Clefable / Shedinja / Sableye | 2 | 4.00% | 100.00% |
 691. | 80 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 2 | 4.00% | 100.00% |
 692. | 80 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Clefable | 2 | 4.00% | 100.00% |
 693. | 80 | Arceus-* / Giratina | 2 | 4.00% | 100.00% |
 694. | 80 | Ho-Oh / Arceus-* / Clefable / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 695. | 80 | Arceus-* / Giratina / Clefable / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 100.00% |
 696. | 80 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 697. | 80 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 698. | 80 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Blissey | 2 | 4.00% | 100.00% |
 699. | 80 | Yveltal / Arceus-* / Blissey / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 700. | 80 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Blissey | 2 | 4.00% | 100.00% |
 701. | 80 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 100.00% |
 702. | 80 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 703. | 80 | Arceus-* / Deoxys-Speed | 2 | 4.00% | 100.00% |
 704. | 80 | Arceus-* / Groudon / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 705. | 80 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 706. | 80 | Groudon / Darkrai / Rayquaza / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 707. | 80 | Groudon / Arceus / Darkrai / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 708. | 80 | Groudon / Arceus / Rayquaza / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 709. | 80 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 710. | 80 | Yveltal / Groudon / Darkrai / Arceus-* | 2 | 4.00% | 100.00% |
 711. | 80 | Yveltal / Groudon / Gengar / Arceus-* | 2 | 4.00% | 100.00% |
 712. | 80 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 713. | 80 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 714. | 80 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Skarmory | 2 | 4.00% | 100.00% |
 715. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Skarmory | 2 | 4.00% | 100.00% |
 716. | 80 | Arceus-* / Groudon / Kyogre / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 717. | 80 | Arceus-* / Groudon / Kyogre / Skarmory | 2 | 4.00% | 100.00% |
 718. | 80 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 719. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Giratina / Klefki | 2 | 4.00% | 100.00% |
 720. | 80 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 721. | 80 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 722. | 80 | Lugia / Clefable / Sableye / Arceus-Rock | 2 | 4.00% | 50.00% |
 723. | 80 | Arceus-* / Kyogre | 2 | 4.00% | 50.00% |
 724. | 80 | Arceus-* / Clefable / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 725. | 80 | Arceus-* / Giratina / Clefable | 2 | 4.00% | 50.00% |
 726. | 80 | Giratina / Arceus-Steel / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 727. | 80 | Arceus-* / Groudon / Gengar | 2 | 4.00% | 50.00% |
 728. | 80 | Yveltal / Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 729. | 80 | Yveltal / Groudon / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 730. | 80 | Yveltal / Arceus-* / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 731. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Giratina | 2 | 4.00% | 50.00% |
 732. | 80 | Arceus-* / Groudon / Kyogre | 2 | 4.00% | 50.00% |
 733. | 80 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Darkrai | 2 | 4.00% | 0.00% |
 734. | 80 | Groudon / Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 735. | 80 | Arceus-* / Groudon / Clefable / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 736. | 80 | Arceus-* / Groudon / Clefable / Giratina | 2 | 4.00% | 0.00% |
 737. | 80 | Arceus-* / Groudon / Giratina / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 0.00% |
 738. | 80 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 739. | 80 | Arceus-* / Darkrai / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 740. | 80 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 741. | 80 | Arceus-* / Gengar / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 742. | 80 | Ho-Oh / Giratina / Groudon / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 743. | 80 | Ho-Oh / Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 744. | 80 | Ho-Oh / Groudon / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 745. | 80 | Arceus-* / Darkrai / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 746. | 80 | Arceus-* / Skarmory / Darkrai / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 747. | 80 | Gengar / Arceus-* / Skarmory / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 748. | 80 | Arceus-* / Gengar / Darkrai / Skarmory | 2 | 4.00% | 0.00% |
 749. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 750. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Giratina / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 0.00% |
 751. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Mewtwo / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 752. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Groudon / Mewtwo | 2 | 4.00% | 0.00% |
 753. | 80 | Arceus-* / Kyogre / Groudon / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 754. | 80 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 755. | 145 | Arceus-* / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 756. | 145 | Lugia / Clefable / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 757. | 145 | Clefable / Shedinja / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 758. | 145 | Lugia / Shedinja / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 759. | 145 | Arceus-* / Clefable / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 760. | 145 | Lugia / Arceus-* / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 761. | 145 | Arceus-* / Shedinja / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 762. | 145 | Lugia / Arceus-* / Shedinja | 1 | 2.00% | 100.00% |
 763. | 145 | Lugia / Shedinja / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 100.00% |
 764. | 145 | Lugia / Arceus-* / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 765. | 145 | Arceus-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 766. | 145 | Kyogre / Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 767. | 145 | Giratina / Xerneas-* / Darkrai / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 768. | 145 | Ho-Oh / Giratina / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 769. | 145 | Ho-Oh / Arceus-Steel / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 770. | 145 | Giratina / Arceus-Steel / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 771. | 145 | Arceus-* / Clefable / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 772. | 145 | Giratina / Arceus-Steel / Clefable / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 773. | 145 | Arceus-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 774. | 145 | Arceus / Darkrai / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 775. | 145 | Groudon / Xerneas-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 776. | 145 | Groudon / Arceus-Fairy / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 777. | 145 | Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 778. | 145 | Groudon / Arceus-Fairy / Xerneas-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 779. | 145 | Arceus-Fairy / Xerneas-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 780. | 145 | Arceus-* / Xerneas-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 781. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 782. | 145 | Arceus-* / Groudon / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 783. | 145 | Arceus-* / Blissey / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 784. | 145 | Yveltal / Groudon / Blissey / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 785. | 145 | Yveltal / Groudon / Blissey / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 786. | 145 | Yveltal / Blissey / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 787. | 145 | Groudon / Blissey / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 788. | 145 | Groudon / Arceus-Water / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 789. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Water / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 790. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Water / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 791. | 145 | Yveltal / Arceus-Water / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 792. | 145 | Arceus-* / Shuckle / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 793. | 145 | Terrakion / Shuckle / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 794. | 145 | Yveltal / Shuckle / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 795. | 145 | Shuckle / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 796. | 145 | Terrakion / Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 797. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 798. | 145 | Terrakion / Shuckle / Yveltal / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 799. | 145 | Terrakion / Shuckle / Arceus / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 800. | 145 | Yveltal / Shuckle / Arceus / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 801. | 145 | Arceus-* / Terrakion / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 802. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 803. | 145 | Yveltal / Terrakion / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 804. | 145 | Terrakion / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 805. | 145 | Yveltal / Arceus / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 806. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Terrakion / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 807. | 145 | Yveltal / Terrakion / Arceus / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 808. | 145 | Terrakion / Arceus-* / Shuckle / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 809. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Shuckle / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 810. | 145 | Terrakion / Shuckle / Yveltal / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 811. | 145 | Terrakion / Shuckle / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 812. | 145 | Yveltal / Shuckle / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 813. | 145 | Terrakion / Arceus-* / Shuckle / Yveltal | 1 | 2.00% | 100.00% |
 814. | 145 | Terrakion / Shuckle / Yveltal / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 815. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Terrakion / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 816. | 145 | Yveltal / Terrakion / Arceus / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 817. | 145 | Deoxys-Speed / Arceus-Ghost / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 818. | 145 | Groudon / Darkrai / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 819. | 145 | Groudon / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 820. | 145 | Groudon / Arceus / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 821. | 145 | Groudon / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 822. | 145 | Groudon / Arceus / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 823. | 145 | Groudon / Arceus / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 824. | 145 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 825. | 145 | Arceus / Darkrai / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 826. | 145 | Yveltal / Groudon / Gengar / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 827. | 145 | Yveltal / Gengar / Arceus-Fairy / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 828. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Fairy / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 829. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 830. | 145 | Yveltal / Groudon / Gengar / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 100.00% |
 831. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Gengar | 1 | 2.00% | 100.00% |
 832. | 145 | Groudon / Gengar / Arceus-Fairy / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 833. | 145 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 834. | 145 | Deoxys-Speed / Arceus / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 835. | 145 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 836. | 145 | Deoxys-Speed / Arceus / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 837. | 145 | Arceus / Xerneas-* / Rayquaza / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 838. | 145 | Groudon / Kyogre / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 839. | 145 | Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 840. | 145 | Kyogre / Arceus-Ground / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 841. | 145 | Groudon / Kyogre / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 842. | 145 | Arceus-* / Groudon / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 843. | 145 | Arceus-* / Kyogre / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 844. | 145 | Groudon / Kyogre / Arceus-Ground / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 845. | 145 | Kyogre / Giratina / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 846. | 145 | Kyogre / Arceus-Steel / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 847. | 145 | Kyogre / Arceus-Steel / Giratina / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 848. | 145 | Giratina / Arceus-Steel / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 849. | 145 | Kyogre / Arceus-Steel / Giratina / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 850. | 145 | Arceus-* / Giratina / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 851. | 145 | Yveltal / Arceus-* / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 852. | 145 | Yveltal / Groudon / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 853. | 145 | Yveltal / Arceus-Steel / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 854. | 145 | Groudon / Arceus-Steel / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 855. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Steel / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 856. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 857. | 145 | Groudon / Xerneas-* / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 858. | 145 | Arceus-Ground / Xerneas-* / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 859. | 145 | Groudon / Arceus-Ground / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 860. | 145 | Arceus-Ground / Groudon / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 861. | 145 | Arceus-* / Groudon / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 862. | 145 | Groudon / Clefable / Giratina / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 863. | 145 | Groudon / Giratina / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 864. | 145 | Groudon / Clefable / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 865. | 145 | Groudon / Clefable / Giratina / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 866. | 145 | Giratina / Clefable / Rayquaza / Arceus-Water | 1 | 2.00% | 0.00% |
 867. | 145 | Giratina / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 868. | 145 | Giratina / Groudon / Arceus-Steel / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 869. | 145 | Groudon / Arceus-Steel / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 870. | 145 | Giratina / Groudon / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 871. | 145 | Groudon / Gengar / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 872. | 145 | Gengar / Arceus / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 873. | 145 | Groudon / Arceus / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 874. | 145 | Groudon / Gengar / Arceus / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 875. | 145 | Groudon / Gengar / Arceus / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 876. | 145 | Diancie / Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 877. | 145 | Arceus-* / Diancie / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 878. | 145 | Diancie / Mewtwo / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 879. | 145 | Diancie / Chansey / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 880. | 145 | Arceus-* / Diancie / Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 881. | 145 | Diancie / Mewtwo / Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 882. | 145 | Diancie / Tyranitar / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 883. | 145 | Arceus-* / Diancie / Mewtwo / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 884. | 145 | Diancie / Mewtwo / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 885. | 145 | Arceus-* / Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 886. | 145 | Mewtwo / Tyranitar / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 887. | 145 | Tyranitar / Chansey / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 888. | 145 | Arceus-* / Mewtwo / Chansey / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 889. | 145 | Mewtwo / Chansey / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 890. | 145 | Arceus-* / Mewtwo / Tyranitar / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 891. | 145 | Mewtwo / Tyranitar / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 892. | 145 | Arceus-* / Diancie / Tyranitar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 893. | 145 | Diancie / Tyranitar / Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 894. | 145 | Diancie / Tyranitar / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 895. | 145 | Arceus-* / Diancie / Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 896. | 145 | Diancie / Mewtwo / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 897. | 145 | Arceus-* / Diancie / Tyranitar / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 898. | 145 | Diancie / Tyranitar / Mewtwo / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 899. | 145 | Arceus-* / Tyranitar / Mewtwo / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 900. | 145 | Tyranitar / Mewtwo / Arceus-Dragon / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 901. | 145 | Kyogre / Arceus-Fairy / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 902. | 145 | Giratina / Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 903. | 145 | Ho-Oh / Giratina / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 904. | 145 | Giratina / Groudon / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 905. | 145 | Ho-Oh / Giratina / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 906. | 145 | Giratina / Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 907. | 145 | Ho-Oh / Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 908. | 145 | Giratina / Groudon / Arceus-Ground / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 909. | 145 | Groudon / Arceus-Fairy / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 910. | 145 | Ho-Oh / Arceus-Fairy / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 911. | 145 | Groudon / Arceus-Fairy / Darkrai / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 912. | 145 | Arceus-* / Skarmory / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 913. | 145 | Skarmory / Gengar / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 914. | 145 | Arceus-Water / Skarmory / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 915. | 145 | Arceus-Water / Gengar / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 916. | 145 | Skarmory / Gengar / Arceus-Water / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 917. | 145 | Arceus-* / Gengar / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 918. | 145 | Arceus-Water / Gengar / Darkrai / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 919. | 145 | Groudon / Gengar / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 920. | 145 | Groudon / Xerneas-* / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 921. | 145 | Groudon / Giratina / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 922. | 145 | Groudon / Gengar / Xerneas-* / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 923. | 145 | Groudon / Gengar / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 924. | 145 | Groudon / Xerneas-* / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 925. | 145 | Giratina / Gengar / Xerneas-* / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 926. | 145 | Giratina / Gengar / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 927. | 145 | Giratina / Xerneas-* / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 928. | 145 | Gengar / Xerneas-* / Ho-Oh / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 929. | 145 | Groudon / Gengar / Xerneas-* / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 930. | 145 | Groudon / Gengar / Giratina / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 931. | 145 | Groudon / Xerneas-* / Giratina / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 932. | 145 | Groudon / Gengar / Xerneas-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 933. | 145 | Giratina / Gengar / Xerneas-* / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 934. | 145 | Kyogre / Giratina / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 935. | 145 | Kyogre / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 936. | 145 | Giratina / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 937. | 145 | Kyogre / Giratina / Rayquaza / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 938. | 145 | Arceus-* / Kyogre / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 939. | 145 | Kyogre / Giratina / Xerneas-* / Arceus-Poison | 1 | 2.00% | 0.00% |
 940. | 145 | Lugia / Giratina / Clefable / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 941. | 145 | Lugia / Clefable / Sableye / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 942. | 145 | Arceus-* / Giratina / Clefable / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 943. | 145 | Giratina / Clefable / Sableye / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 944. | 145 | Giratina / Clefable / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 945. | 145 | Arceus-* / Clefable / Sableye / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 946. | 145 | Clefable / Sableye / Arceus-Rock / Blissey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 947. | 145 | Lugia / Giratina / Sableye / Arceus-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 948. | 145 | Lugia / Giratina / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 949. | 145 | Lugia / Giratina / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 950. | 145 | Lugia / Arceus-* / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 951. | 145 | Lugia / Blissey / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 952. | 145 | Arceus-* / Giratina / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 953. | 145 | Giratina / Blissey / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 954. | 145 | Lugia / Giratina / Clefable / Arceus-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 955. | 145 | Lugia / Giratina / Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 956. | 145 | Lugia / Giratina / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 957. | 145 | Lugia / Arceus-* / Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 958. | 145 | Lugia / Blissey / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 959. | 145 | Arceus-* / Giratina / Blissey / Clefable | 1 | 2.00% | 0.00% |
 960. | 145 | Giratina / Blissey / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 961. | 145 | Lugia / Giratina / Blissey / Arceus-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 962. | 145 | Lugia / Giratina / Blissey / Arceus-Rock | 1 | 2.00% | 0.00% |
 963. | 145 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 964. | 145 | Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 965. | 145 | Groudon / Deoxys-Speed / Arceus-Ground / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 966. | 145 | Yveltal / Arceus-Ground / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 967. | 145 | Groudon / Arceus-Ground / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 968. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Ground / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 969. | 145 | Groudon / Arceus / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 970. | 145 | Arceus-* / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 971. | 145 | Groudon / Arceus / Darkrai / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 972. | 145 | Rayquaza / Arceus / Darkrai / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 973. | 145 | Groudon / Arceus / Rayquaza / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 974. | 145 | Yveltal / Groudon / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 975. | 145 | Kyogre / Groudon / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 976. | 145 | Kyogre / Arceus-Steel / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 977. | 145 | Arceus-* / Kyogre / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 978. | 145 | Kyogre / Groudon / Arceus-Steel / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 979. | 145 | Kyogre / Groudon / Arceus-Steel / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 980. | 145 | Arceus-* / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 981. | 145 | Groudon / Arceus-Steel / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 982. + ---- + ------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 983. | Rank | Combos of 5 | Use | Usage % | Win % |
 984. + ---- + ------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 985. | 1 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 20 | 40.00% | 75.00% |
 986. | 2 | Arceus-* / Rayquaza | 11 | 22.00% | 72.73% |
 987. | 3 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 10 | 20.00% | 90.00% |
 988. | 4 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 9 | 18.00% | 33.33% |
 989. | 5 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 7 | 14.00% | 42.86% |
 990. | 6 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 6 | 12.00% | 66.67% |
 991. | 6 | Ho-Oh / Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 6 | 12.00% | 33.33% |
 992. | 6 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Giratina / Ho-Oh | 6 | 12.00% | 33.33% |
 993. | 9 | Arceus-* / Giratina / Xerneas-* / Rayquaza | 5 | 10.00% | 60.00% |
 994. | 9 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 5 | 10.00% | 0.00% |
 995. | 11 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Klefki | 4 | 8.00% | 100.00% |
 996. | 11 | Arceus-* / Xerneas-* | 4 | 8.00% | 75.00% |
 997. | 11 | Klefki / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 4 | 8.00% | 50.00% |
 998. | 11 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Rayquaza | 4 | 8.00% | 25.00% |
 999. | 11 | Arceus-* / Rayquaza / Deoxys-Attack | 4 | 8.00% | 0.00% |
 1000. | 11 | Arceus-* / Groudon / Giratina / Rayquaza | 4 | 8.00% | 0.00% |
 1001. | 11 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 0.00% |
 1002. | 11 | Ho-Oh / Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 4 | 8.00% | 0.00% |
 1003. | 11 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Darkrai / Ho-Oh | 4 | 8.00% | 0.00% |
 1004. | 20 | Arceus-* / Giratina / Xerneas-* / Darkrai | 3 | 6.00% | 100.00% |
 1005. | 20 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza / Skarmory | 3 | 6.00% | 100.00% |
 1006. | 20 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Klefki | 3 | 6.00% | 66.67% |
 1007. | 20 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Groudon | 3 | 6.00% | 66.67% |
 1008. | 20 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza / Groudon | 3 | 6.00% | 66.67% |
 1009. | 20 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 1010. | 20 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 1011. | 20 | Ho-Oh / Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 3 | 6.00% | 33.33% |
 1012. | 20 | Ferrothorn / Rayquaza / Giratina / Arceus-Steel / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 1013. | 20 | Arceus-* / Kyogre / Darkrai / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 1014. | 20 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 1015. | 20 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 3 | 6.00% | 0.00% |
 1016. | 32 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1017. | 32 | Arceus-* / Xerneas-* / Giratina | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1018. | 32 | Clefable / Arceus-* / Rayquaza / Giratina / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1019. | 32 | Xerneas-* / Klefki / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1020. | 32 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Blissey | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1021. | 32 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Arceus | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1022. | 32 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1023. | 32 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1024. | 32 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Deoxys-Attack | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1025. | 32 | Deoxys-Attack / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1026. | 32 | Deoxys-Attack / Rayquaza / Groudon / Darkrai / Arceus | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1027. | 32 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1028. | 32 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Darkrai | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1029. | 32 | Kyogre / Skarmory / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1030. | 32 | Kyogre / Klefki / Arceus-* / Rayquaza / Giratina | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1031. | 32 | Deoxys-Attack / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1032. | 32 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1033. | 32 | Arceus-* / Xerneas-* / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1034. | 32 | Arceus-* / Giratina / Clefable / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1035. | 32 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1036. | 32 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Darkrai | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1037. | 32 | Arceus-* / Groudon / Yveltal / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1038. | 32 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1039. | 32 | Arceus-* / Kyogre / Giratina / Rayquaza | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1040. | 32 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Darkrai | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1041. | 32 | Clefable / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Giratina | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1042. | 32 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Giratina | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1043. | 32 | Klefki / Arceus-* / Gengar / Groudon / Darkrai | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1044. | 32 | Arceus-* / Gengar / Darkrai / Klefki | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1045. | 32 | Arceus-* / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1046. | 32 | Ho-Oh / Arceus-* / Darkrai / Rayquaza | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1047. | 32 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1048. | 32 | Skarmory / Klefki / Arceus-* / Gengar / Darkrai | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1049. | 32 | Kyogre / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Giratina | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1050. | 32 | Kyogre / Mewtwo / Klefki / Arceus-* / Groudon | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1051. | 67 | Arceus-* / Clefable / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1052. | 67 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1053. | 67 | Lugia / Clefable / Arceus-Rock / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1054. | 67 | Lugia / Arceus-* / Clefable / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1055. | 67 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Clefable | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1056. | 67 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1057. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1058. | 67 | Arceus-* / Giratina / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1059. | 67 | Arceus-* / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1060. | 67 | Ho-Oh / Arceus-* / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1061. | 67 | Clefable / Rayquaza / Giratina / Arceus-Steel / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1062. | 67 | Arceus-* / Giratina / Clefable / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1063. | 67 | Arceus-* / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1064. | 67 | Arceus-* / Darkrai / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1065. | 67 | Arceus-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1066. | 67 | Xerneas-* / Klefki / Rayquaza / Groudon / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1067. | 67 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1068. | 67 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1069. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1070. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Blissey / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1071. | 67 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1072. | 67 | Yveltal / Rayquaza / Groudon / Blissey / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1073. | 67 | Arceus-Water / Klefki / Yveltal / Rayquaza / Groudon | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1074. | 67 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1075. | 67 | Xerneas-* / Arceus-* / Terrakion / Rayquaza / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1076. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1077. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Terrakion / Rayquaza / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1078. | 67 | Xerneas-* / Terrakion / Rayquaza / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1079. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Rayquaza / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1080. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Terrakion / Rayquaza / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1081. | 67 | Yveltal / Terrakion / Rayquaza / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1082. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Terrakion / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1083. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Terrakion / Rayquaza / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1084. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Terrakion / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1085. | 67 | Xerneas-* / Yveltal / Terrakion / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1086. | 67 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1087. | 67 | Groudon / Darkrai / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1088. | 67 | Groudon / Arceus / Darkrai / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1089. | 67 | Groudon / Arceus / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1090. | 67 | Groudon / Arceus / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1091. | 67 | Yveltal / Gengar / Groudon / Darkrai / Arceus-Fairy | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1092. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1093. | 67 | Yveltal / Groudon / Darkrai / Arceus-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1094. | 67 | Yveltal / Groudon / Gengar / Arceus-* | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1095. | 67 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1096. | 67 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Darkrai / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1097. | 67 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1098. | 67 | Arceus-* / Groudon / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1099. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1100. | 67 | Kyogre / Skarmory / Rayquaza / Groudon / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1101. | 67 | Arceus-* / Groudon / Kyogre / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1102. | 67 | Arceus-* / Groudon / Kyogre / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1103. | 67 | Kyogre / Klefki / Rayquaza / Giratina / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1104. | 67 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1105. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Giratina / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1106. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1107. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1108. | 67 | Deoxys-Attack / Yveltal / Rayquaza / Groudon / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1109. | 67 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1110. | 67 | Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Arceus-Ground / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1111. | 67 | Arceus-* / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1112. | 67 | Arceus-* / Groudon / Clefable / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1113. | 67 | Arceus-* / Groudon / Clefable / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1114. | 67 | Clefable / Arceus-Water / Rayquaza / Groudon / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1115. | 67 | Arceus-* / Groudon / Giratina / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1116. | 67 | Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Giratina / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1117. | 67 | Klefki / Gengar / Groudon / Darkrai / Arceus | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1118. | 67 | Arceus-* / Groudon / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1119. | 67 | Arceus-* / Groudon / Gengar / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1120. | 67 | Skarmory / Arceus-* / Diancie / Chansey / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1121. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Diancie / Chansey / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1122. | 67 | Skarmory / Diancie / Chansey / Arceus-Dragon / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1123. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Arceus-* / Diancie / Chansey | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1124. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Diancie / Chansey / Arceus-Dragon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1125. | 67 | Mewtwo / Arceus-* / Diancie / Chansey / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1126. | 67 | Mewtwo / Diancie / Chansey / Arceus-Dragon / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1127. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Arceus-* / Chansey / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1128. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Chansey / Arceus-Dragon / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1129. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Arceus-* / Diancie / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1130. | 67 | Mewtwo / Skarmory / Diancie / Arceus-Dragon / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1131. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1132. | 67 | Rayquaza / Groudon / Giratina / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1133. | 67 | Rayquaza / Groudon / Arceus-Ground / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1134. | 67 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1135. | 67 | Rayquaza / Groudon / Darkrai / Arceus-Fairy / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1136. | 67 | Yveltal / Arceus-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1137. | 67 | Arceus-* / Skarmory / Darkrai / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1138. | 67 | Gengar / Arceus-* / Skarmory / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1139. | 67 | Arceus-Water / Skarmory / Klefki / Gengar / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1140. | 67 | Arceus-* / Gengar / Darkrai / Skarmory | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1141. | 67 | Xerneas-* / Gengar / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1142. | 67 | Skarmory / Gengar / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1143. | 67 | Xerneas-* / Skarmory / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1144. | 67 | Xerneas-* / Skarmory / Gengar / Groudon / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1145. | 67 | Xerneas-* / Skarmory / Gengar / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1146. | 67 | Xerneas-* / Skarmory / Gengar / Groudon / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1147. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1148. | 67 | Kyogre / Xerneas-* / Rayquaza / Arceus-Poison / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1149. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Giratina / Xerneas-* | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1150. | 67 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1151. | 67 | Lugia / Clefable / Blissey / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1152. | 67 | Lugia / Clefable / Arceus-Rock / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1153. | 67 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Blissey / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1154. | 67 | Lugia / Clefable / Blissey / Arceus-Rock / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1155. | 67 | Clefable / Arceus-* / Blissey / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1156. | 67 | Clefable / Blissey / Arceus-Rock / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1157. | 67 | Lugia / Arceus-* / Blissey / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1158. | 67 | Lugia / Blissey / Arceus-Rock / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1159. | 67 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Blissey / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1160. | 67 | Lugia / Clefable / Blissey / Arceus-Rock / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1161. | 67 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza / Groudon / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1162. | 67 | Klefki / Yveltal / Rayquaza / Groudon / Arceus-Ground | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1163. | 67 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1164. | 67 | Arceus-* / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1165. | 67 | Rayquaza / Groudon / Darkrai / Arceus / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1166. | 67 | Yveltal / Arceus-* / Groudon | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1167. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1168. | 67 | Kyogre / Mewtwo / Klefki / Groudon / Arceus-Steel | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1169. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Groudon / Mewtwo | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1170. | 67 | Arceus-* / Kyogre / Groudon / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1171. | 67 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Klefki | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1172. + ---- + ----------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 1173. | Rank | Combos of 6 | Use | Usage % | Win % |
 1174. + ---- + ----------------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 1175. | 1 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 8.00% | 75.00% |
 1176. | 2 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 3 | 6.00% | 66.67% |
 1177. | 2 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Giratina / Ho-Oh | 3 | 6.00% | 33.33% |
 1178. | 4 | Arceus-* / Deoxys-Speed / Xerneas-* / Rayquaza | 2 | 4.00% | 100.00% |
 1179. | 4 | Klefki / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 2 | 4.00% | 50.00% |
 1180. | 4 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1181. | 4 | Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Darkrai / Ho-Oh | 2 | 4.00% | 0.00% |
 1182. | 8 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1183. | 8 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Klefki | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1184. | 8 | Arceus-* / Giratina / Xerneas-* / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1185. | 8 | Clefable / Arceus-* / Rayquaza / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1186. | 8 | Arceus-* / Darkrai / Rayquaza / Skarmory | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1187. | 8 | Arceus-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1188. | 8 | Xerneas-* / Klefki / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1189. | 8 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Blissey | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1190. | 8 | Arceus-* / Giratina / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1191. | 8 | Xerneas-* / Yveltal / Arceus-* / Terrakion / Rayquaza / Shuckle | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1192. | 8 | Xerneas-* / Yveltal / Terrakion / Rayquaza / Shuckle / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1193. | 8 | Deoxys-Attack / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1194. | 8 | Deoxys-Attack / Rayquaza / Groudon / Darkrai / Arceus | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1195. | 8 | Yveltal / Arceus-* / Gengar / Groudon / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1196. | 8 | Deoxys-Speed / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Darkrai | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1197. | 8 | Kyogre / Skarmory / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1198. | 8 | Kyogre / Klefki / Arceus-* / Rayquaza / Giratina | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1199. | 8 | Deoxys-Attack / Yveltal / Arceus-* / Rayquaza / Groudon | 1 | 2.00% | 100.00% |
 1200. | 8 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1201. | 8 | Arceus-* / Rayquaza / Deoxys-Attack | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1202. | 8 | Clefable / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1203. | 8 | Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Groudon / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1204. | 8 | Klefki / Arceus-* / Gengar / Groudon / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1205. | 8 | Mewtwo / Skarmory / Arceus-* / Diancie / Chansey / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1206. | 8 | Mewtwo / Skarmory / Diancie / Chansey / Arceus-Dragon / Tyranitar | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1207. | 8 | Arceus-* / Kyogre / Darkrai / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1208. | 8 | Arceus-* / Groudon / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1209. | 8 | Yveltal / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1210. | 8 | Skarmory / Klefki / Arceus-* / Gengar / Darkrai | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1211. | 8 | Xerneas-* / Skarmory / Gengar / Groudon / Giratina / Ho-Oh | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1212. | 8 | Kyogre / Xerneas-* / Arceus-* / Rayquaza / Giratina | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1213. | 8 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Blissey / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1214. | 8 | Lugia / Clefable / Blissey / Arceus-Rock / Giratina / Sableye | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1215. | 8 | Arceus-* / Groudon / Mewtwo / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1216. | 8 | Yveltal / Arceus-* / Groudon / Rayquaza | 1 | 2.00% | 0.00% |
 1217. | 8 | Kyogre / Mewtwo / Klefki / Arceus-* / Groudon | 1 | 2.00% | 0.00% |