1. C:\PINBALL
 2. +---Future Pinball
 3. | | devil.dll
 4. | | fmod.dll
 5. | | Future Pinball Support Forum.url
 6. | | Future Pinball.exe
 7. | | ilu.dll
 8. | | ilut.dll
 9. | | libcurl.dll
 10. | | NewTable.fpt
 11. | | Newton.dll
 12. | | SciLexer.dll
 13. | | unins000.dat
 14. | | unins000.exe
 15. | | unins001.dat
 16. | | unins001.exe
 17. | |
 18. | +---BAM
 19. | | | BAM-Tracker.exe
 20. | | | BAM.dll
 21. | | | default.seq
 22. | | | FPLoader.exe
 23. | | | License.rtf
 24. | | | ModelImporter.exe
 25. | | | renderingengine.dll
 26. | | |
 27. | | +---Balls
 28. | | | axis.zip
 29. | | | Baseball.zip
 30. | | | Basketball 1.zip
 31. | | | Basketball 2.zip
 32. | | | Cue Black.zip
 33. | | | Cue White.zip
 34. | | | earth.zip
 35. | | | EYETOY.zip
 36. | | | Fireball.zip
 37. | | | Knight.zip
 38. | | | latlong.zip
 39. | | | Soccer Ball 1.zip
 40. | | |
 41. | | +---cfg
 42. | | +---plugins
 43. | | | | DesktopCam.dll
 44. | | | | DesktopKinect.dll
 45. | | | | DesktopPS3Eye.dll
 46. | | | | FaceTrackData.dll
 47. | | | | FaceTrackLib.dll
 48. | | | | FreeTrack.dll
 49. | | | | HT-PS3Eyes.dll
 50. | | | | Kinect.dll
 51. | | | | Kinect2.dll
 52. | | | | PinballHighScore.cfg
 53. | | | | PinballHighScore.dll
 54. | | | | PostFX.dll
 55. | | | | PS3Eye.dll
 56. | | | | Simple Cam.dll
 57. | | | | TrackIR.dll
 58. | | | |
 59. | | | +---haarcascades
 60. | | | | haarcascade_frontalface_alt.xml
 61. | | | | haarcascade_frontalface_default.xml
 62. | | | |
 63. | | | \---lbpcascades
 64. | | | lbpcascade_frontalface.xml
 65. | | |
 66. | | \---XML
 67. | | fp-p1.0.xml
 68. | | fp-p2.0.xml
 69. | | fp-p2.1.xml
 70. | | fp-p2.2.xml
 71. | | fp-p2.3 Version 1.xml
 72. | | fp-p2.3 Version 2.xml
 73. | | fp-p2.4.xml
 74. | | fp-p2.5 slamtilt rubbers.xml
 75. | | fp-p2.5.xml
 76. | | fp-p2.6.xml
 77. | | fp-p2.7.xml
 78. | | zedonius_v1_0.zip
 79. | | zedonius_v1_1.zip
 80. | | Zendonius_v1.0.xml
 81. | | Zendonius_v1.1.xml
 82. | |
 83. | +---DmdFonts
 84. | +---Feeds
 85. | | fpLatestTables.xml
 86. | | st_105_0_1.jpg
 87. | | st_106_0_1.jpg
 88. | | st_107_0_1.jpg
 89. | | st_109_0_1.jpg
 90. | | st_110_0_1.jpg
 91. | | st_113_0_1.jpg
 92. | | st_114_0_1.jpg
 93. | | st_117_0_1.jpg
 94. | | st_118_0_1.jpg
 95. | | st_119_0_1.jpg
 96. | | st_11_0_1.jpg
 97. | | st_120_0_1.jpg
 98. | | st_122_0_1.jpg
 99. | | st_130_0_1.jpg
 100. | | st_131_0_1.jpg
 101. | | st_137_0_1.jpg
 102. | | st_138_0_1.jpg
 103. | | st_139_0_1.jpg
 104. | | st_13_0_1.jpg
 105. | | st_140_0_1.jpg
 106. | | st_141_0_1.jpg
 107. | | st_142_0_1.jpg
 108. | | st_143_0_1.jpg
 109. | | st_147_0_1.jpg
 110. | | st_14_0_1.jpg
 111. | | st_158_0_1.jpg
 112. | | st_159_0_1.jpg
 113. | | st_161_0_1.jpg
 114. | | st_162_0_1.jpg
 115. | | st_164_0_1.jpg
 116. | | st_169_0_1.jpg
 117. | | st_170_0_1.jpg
 118. | | st_171_0_1.jpg
 119. | | st_173_0_1.jpg
 120. | | st_174_0_1.jpg
 121. | | st_177_0_1.jpg
 122. | | st_178_0_1.jpg
 123. | | st_179_0_1.jpg
 124. | | st_180_0_1.jpg
 125. | | st_183_0_1.jpg
 126. | | st_184_0_1.jpg
 127. | | st_185_0_1.jpg
 128. | | st_186_0_1.jpg
 129. | | st_187_0_1.jpg
 130. | | st_189_0_1.jpg
 131. | | st_190_0_1.jpg
 132. | | st_191_0_1.jpg
 133. | | st_192_0_1.jpg
 134. | | st_194_0_1.jpg
 135. | | st_195_0_1.jpg
 136. | | st_196_0_1.jpg
 137. | | st_197_0_1.jpg
 138. | | st_198_0_1.jpg
 139. | | st_199_0_1.jpg
 140. | | st_201_0_1.jpg
 141. | | st_202_0_1.jpg
 142. | | st_203_0_1.jpg
 143. | | st_204_0_1.jpg
 144. | | st_205_0_1.jpg
 145. | | st_208_0_1.jpg
 146. | | st_209_0_1.jpg
 147. | | st_211_0_1.jpg
 148. | | st_212_0_1.jpg
 149. | | st_213_0_1.jpg
 150. | | st_214_0_1.jpg
 151. | | st_216_0_1.jpg
 152. | | st_217_0_1.jpg
 153. | | st_218_0_1.jpg
 154. | | st_219_0_1.jpg
 155. | | st_220_0_1.jpg
 156. | | st_221_0_1.jpg
 157. | | st_223_0_1.jpg
 158. | | st_230_0_1.jpg
 159. | | st_231_0_1.jpg
 160. | | st_236_0_1.jpg
 161. | | st_23_0_1.jpg
 162. | | st_240_0_1.jpg
 163. | | st_246_0_1.jpg
 164. | | st_247_0_1.jpg
 165. | | st_24_0_1.jpg
 166. | | st_251_0_1.jpg
 167. | | st_253_0_1.jpg
 168. | | st_254_0_1.jpg
 169. | | st_256_0_1.jpg
 170. | | st_258_0_1.jpg
 171. | | st_259_0_1.jpg
 172. | | st_260_0_1.jpg
 173. | | st_264_0_1.jpg
 174. | | st_265_0_1.jpg
 175. | | st_266_0_1.jpg
 176. | | st_267_0_1.jpg
 177. | | st_268_0_1.jpg
 178. | | st_269_0_1.jpg
 179. | | st_26_0_1.jpg
 180. | | st_270_0_1.jpg
 181. | | st_271_0_1.jpg
 182. | | st_272_0_1.jpg
 183. | | st_273_0_1.jpg
 184. | | st_274_0_1.jpg
 185. | | st_275_0_1.jpg
 186. | | st_276_0_1.jpg
 187. | | st_277_0_1.jpg
 188. | | st_278_0_1.jpg
 189. | | st_279_0_1.jpg
 190. | | st_280_0_1.jpg
 191. | | st_281_0_1.jpg
 192. | | st_282_0_1.jpg
 193. | | st_283_0_1.jpg
 194. | | st_284_0_1.jpg
 195. | | st_285_0_1.jpg
 196. | | st_286_0_1.jpg
 197. | | st_287_0_1.jpg
 198. | | st_288_0_1.jpg
 199. | | st_289_0_1.jpg
 200. | | st_28_0_1.jpg
 201. | | st_290_0_1.jpg
 202. | | st_291_0_1.jpg
 203. | | st_292_0_1.jpg
 204. | | st_293_0_1.jpg
 205. | | st_294_0_1.jpg
 206. | | st_295_0_1.jpg
 207. | | st_296_0_1.jpg
 208. | | st_297_0_1.jpg
 209. | | st_298_0_1.jpg
 210. | | st_299_0_1.jpg
 211. | | st_300_0_1.jpg
 212. | | st_301_0_1.jpg
 213. | | st_302_0_1.jpg
 214. | | st_303_0_1.jpg
 215. | | st_304_0_1.jpg
 216. | | st_305_0_1.jpg
 217. | | st_306_0_1.jpg
 218. | | st_308_0_1.jpg
 219. | | st_310_0_1.jpg
 220. | | st_311_0_1.jpg
 221. | | st_312_0_1.jpg
 222. | | st_313_0_1.jpg
 223. | | st_314_0_1.jpg
 224. | | st_315_0_1.jpg
 225. | | st_316_0_1.jpg
 226. | | st_317_0_1.jpg
 227. | | st_318_0_1.jpg
 228. | | st_319_0_1.jpg
 229. | | st_320_0_1.jpg
 230. | | st_321_0_1.jpg
 231. | | st_322_0_1.jpg
 232. | | st_323_0_1.jpg
 233. | | st_324_0_1.jpg
 234. | | st_325_0_1.jpg
 235. | | st_326_0_1.jpg
 236. | | st_327_0_2.jpg
 237. | | st_328_0_1.jpg
 238. | | st_329_0_1.jpg
 239. | | st_32_0_1.jpg
 240. | | st_330_0_1.jpg
 241. | | st_331_0_1.jpg
 242. | | st_332_0_1.jpg
 243. | | st_333_0_1.jpg
 244. | | st_334_0_1.jpg
 245. | | st_335_0_1.jpg
 246. | | st_336_0_1.jpg
 247. | | st_337_0_1.jpg
 248. | | st_338_0_1.jpg
 249. | | st_339_0_1.jpg
 250. | | st_340_0_1.jpg
 251. | | st_341_0_1.jpg
 252. | | st_342_0_1.jpg
 253. | | st_343_0_1.jpg
 254. | | st_344_0_1.jpg
 255. | | st_345_0_1.jpg
 256. | | st_346_0_1.jpg
 257. | | st_347_0_1.jpg
 258. | | st_348_0_1.jpg
 259. | | st_349_0_1.jpg
 260. | | st_350_0_1.jpg
 261. | | st_350_0_2.jpg
 262. | | st_351_0_1.jpg
 263. | | st_352_0_1.jpg
 264. | | st_353_0_1.jpg
 265. | | st_354_0_1.jpg
 266. | | st_354_0_2.jpg
 267. | | st_355_0_2.jpg
 268. | | st_356_0_1.jpg
 269. | | st_357_0_1.jpg
 270. | | st_358_0_1.jpg
 271. | | st_359_0_1.jpg
 272. | | st_35_0_1.jpg
 273. | | st_360_0_1.jpg
 274. | | st_361_0_1.jpg
 275. | | st_362_0_1.jpg
 276. | | st_363_0_1.jpg
 277. | | st_366_0_1.jpg
 278. | | st_367_0_1.jpg
 279. | | st_368_0_1.jpg
 280. | | st_369_0_1.jpg
 281. | | st_36_0_1.jpg
 282. | | st_370_0_1.jpg
 283. | | st_371_0_1.jpg
 284. | | st_372_0_1.jpg
 285. | | st_373_0_1.jpg
 286. | | st_374_0_1.jpg
 287. | | st_375_0_1.jpg
 288. | | st_377_0_1.jpg
 289. | | st_378_0_1.jpg
 290. | | st_378_0_2.jpg
 291. | | st_379_0_1.jpg
 292. | | st_379_0_2.jpg
 293. | | st_37_0_1.jpg
 294. | | st_380_0_1.jpg
 295. | | st_380_0_2.jpg
 296. | | st_381_0_1.jpg
 297. | | st_382_0_1.jpg
 298. | | st_383_0_1.jpg
 299. | | st_385_0_1.jpg
 300. | | st_386_0_1.jpg
 301. | | st_387_0_1.jpg
 302. | | st_388_0_1.jpg
 303. | | st_389_0_1.jpg
 304. | | st_38_0_1.jpg
 305. | | st_390_0_1.jpg
 306. | | st_391_0_1.jpg
 307. | | st_392_0_1.jpg
 308. | | st_393_0_1.jpg
 309. | | st_394_0_1.jpg
 310. | | st_395_0_1.jpg
 311. | | st_396_0_1.jpg
 312. | | st_397_0_1.jpg
 313. | | st_402_0_1.jpg
 314. | | st_403_0_1.jpg
 315. | | st_429_0_1.jpg
 316. | | st_431_0_1.jpg
 317. | | st_440_0_1.jpg
 318. | | st_441_0_1.jpg
 319. | | st_442_0_1.jpg
 320. | | st_443_0_1.jpg
 321. | | st_483_0_2.jpg
 322. | | st_484_0_1.jpg
 323. | | st_485_0_1.jpg
 324. | | st_507_0_1.jpg
 325. | | st_514_0_1.jpg
 326. | | st_515_0_1.jpg
 327. | | st_516_0_1.jpg
 328. | | st_517_0_1.jpg
 329. | | st_518_0_1.jpg
 330. | | st_527_0_1.jpg
 331. | | st_535_0_1.jpg
 332. | | st_53_0_1.jpg
 333. | | st_571_0_1.jpg
 334. | | st_594_0_1.jpg
 335. | | st_596_0_1.jpg
 336. | | st_597_0_1.jpg
 337. | | st_598_0_1.jpg
 338. | | st_599_0_1.jpg
 339. | | st_5_0_1.jpg
 340. | | st_600_0_1.jpg
 341. | | st_602_0_1.jpg
 342. | | st_603_0_1.jpg
 343. | | st_604_0_1.jpg
 344. | | st_605_0_1.jpg
 345. | | st_609_0_1.jpg
 346. | | st_610_0_1.jpg
 347. | | st_616_0_1.jpg
 348. | | st_625_0_1.jpg
 349. | | st_62_0_1.jpg
 350. | | st_636_0_1.jpg
 351. | | st_637_0_1.jpg
 352. | | st_638_0_1.jpg
 353. | | st_639_0_1.jpg
 354. | | st_63_0_1.jpg
 355. | | st_64_0_1.jpg
 356. | | st_652_0_1.jpg
 357. | | st_653_0_1.jpg
 358. | | st_655_0_1.jpg
 359. | | st_656_0_1.jpg
 360. | | st_663_0_1.jpg
 361. | | st_66_0_1.jpg
 362. | | st_684_0_1.jpg
 363. | | st_686_0_1.jpg
 364. | | st_688_0_1.jpg
 365. | | st_689_0_1.jpg
 366. | | st_690_0_1.jpg
 367. | | st_691_0_1.jpg
 368. | | st_692_0_1.jpg
 369. | | st_693_0_1.jpg
 370. | | st_696_0_1.jpg
 371. | | st_697_0_1.jpg
 372. | | st_698_0_1.jpg
 373. | | st_699_0_1.jpg
 374. | | st_700_0_1.jpg
 375. | | st_701_0_1.jpg
 376. | | st_702_0_2.jpg
 377. | | st_704_0_1.jpg
 378. | | st_705_0_1.jpg
 379. | | st_708_0_1.jpg
 380. | | st_710_0_1.jpg
 381. | | st_711_0_1.jpg
 382. | | st_712_0_1.jpg
 383. | | st_713_0_1.jpg
 384. | | st_715_0_1.jpg
 385. | | st_716_0_1.jpg
 386. | | st_717_0_1.jpg
 387. | | st_718_0_1.jpg
 388. | | st_719_0_1.jpg
 389. | | st_71_0_1.jpg
 390. | | st_720_0_1.jpg
 391. | | st_721_0_1.jpg
 392. | | st_723_0_1.jpg
 393. | | st_724_0_1.jpg
 394. | | st_725_0_1.jpg
 395. | | st_727_0_1.jpg
 396. | | st_728_0_1.jpg
 397. | | st_729_0_1.jpg
 398. | | st_72_0_1.jpg
 399. | | st_730_0_1.jpg
 400. | | st_731_0_1.jpg
 401. | | st_732_0_1.jpg
 402. | | st_733_0_1.jpg
 403. | | st_734_0_1.jpg
 404. | | st_735_0_1.jpg
 405. | | st_736_0_1.jpg
 406. | | st_737_0_1.jpg
 407. | | st_738_0_1.jpg
 408. | | st_739_0_1.jpg
 409. | | st_73_0_1.jpg
 410. | | st_740_0_1.jpg
 411. | | st_741_0_1.jpg
 412. | | st_742_0_1.jpg
 413. | | st_743_0_1.jpg
 414. | | st_744_0_1.jpg
 415. | | st_745_0_1.jpg
 416. | | st_746_0_1.jpg
 417. | | st_747_0_1.jpg
 418. | | st_748_0_1.jpg
 419. | | st_749_0_1.jpg
 420. | | st_74_0_1.jpg
 421. | | st_750_0_1.jpg
 422. | | st_752_0_1.jpg
 423. | | st_753_0_1.jpg
 424. | | st_754_0_1.jpg
 425. | | st_759_0_1.jpg
 426. | | st_75_0_1.jpg
 427. | | st_761_0_1.jpg
 428. | | st_763_0_1.jpg
 429. | | st_765_0_1.jpg
 430. | | st_766_0_1.jpg
 431. | | st_767_0_1.jpg
 432. | | st_768_0_1.jpg
 433. | | st_769_0_1.jpg
 434. | | st_76_0_1.jpg
 435. | | st_774_0_1.jpg
 436. | | st_775_0_1.jpg
 437. | | st_776_0_1.jpg
 438. | | st_777_0_1.jpg
 439. | | st_778_0_1.jpg
 440. | | st_779_0_1.jpg
 441. | | st_77_0_1.jpg
 442. | | st_780_0_1.jpg
 443. | | st_782_0_1.jpg
 444. | | st_783_0_1.jpg
 445. | | st_784_0_1.jpg
 446. | | st_785_0_1.jpg
 447. | | st_786_0_1.jpg
 448. | | st_788_0_1.jpg
 449. | | st_789_0_1.jpg
 450. | | st_78_0_1.jpg
 451. | | st_791_0_1.jpg
 452. | | st_792_0_2.jpg
 453. | | st_793_0_1.jpg
 454. | | st_794_0_1.jpg
 455. | | st_795_0_1.jpg
 456. | | st_796_0_1.jpg
 457. | | st_797_0_1.jpg
 458. | | st_79_0_1.jpg
 459. | | st_801_0_1.jpg
 460. | | st_802_0_1.jpg
 461. | | st_803_0_1.jpg
 462. | | st_82_0_1.jpg
 463. | | st_83_0_1.jpg
 464. | | st_84_0_1.jpg
 465. | | st_85_0_1.jpg
 466. | | st_87_0_1.jpg
 467. | | st_88_0_1.jpg
 468. | | st_94_0_1.jpg
 469. | | st_95_0_1.jpg
 470. | | st_97_0_1.jpg
 471. | |
 472. | +---fpRAM
 473. | +---Help
 474. | | Future Pinball Manual.chm
 475. | |
 476. | +---Libraries
 477. | | fpDmdFonts.fpl
 478. | | fpModels.fpl
 479. | | fpPlayfields.fpl
 480. | | fpRamps.fpl
 481. | | fpScripts.fpl
 482. | | fpSounds.fpl
 483. | | fpSphereMaps.fpl
 484. | | fpTextures.fpl
 485. | |
 486. | \---Tables
 487. | DmdDisplayDemo.fpt
 488. | LightSequencerDemo.fpt
 489. | Ramp-VUK-Demo.fpt
 490. | SegmentDisplayDemo.fpt
 491. |
 492. +---PinballX
 493. | | 7z.dll
 494. | | 7za.exe
 495. | | atl90.dll
 496. | | AxInterop.ShockwaveFlashObjects.dll
 497. | | bass.dll
 498. | | D3DCompiler_43.dll
 499. | | d3dcsx_43.dll
 500. | | d3dx10_43.dll
 501. | | d3dx11_43.dll
 502. | | d3dx9_43.dll
 503. | | Flash.ocx
 504. | | ftd2xx.dll
 505. | | ftd2xx64.dll
 506. | | Functions.dll
 507. | | Game Manager.exe
 508. | | Headsoft.DriveInfo.dll
 509. | | Headsoft.FrontEnd.dll
 510. | | Headsoft.SWF.dll
 511. | | Headsoft.Tools.dll
 512. | | Interop.ShockwaveFlashObjects.dll
 513. | | Interop.SpeechLib.dll
 514. | | Interop.VPinMAMELib.dll
 515. | | libusb0.dll
 516. | | libusbK.dll
 517. | | mp4demux.dll
 518. | | PBFX2_DMD_Borderless.exe
 519. | | PinballX.bat
 520. | | PinballX.exe
 521. | | PinballX.lnk
 522. | | PinballXLite.exe
 523. | | pinDMD.dll
 524. | | pinDMD_log.txt
 525. | | PINemHi.exe
 526. | | pinemhi.ini
 527. | | pinemhi_replays.ini
 528. | | PluginManager.exe
 529. | | Settings.exe
 530. | | SlimDX.dll
 531. | | ToggleStartWithWindows.exe
 532. | | unins000.dat
 533. | | unins000.exe
 534. | | vpauto.exe
 535. | | vPinMAMELauncher.exe
 536. | | WaitForExitThenRestart.exe
 537. | | XDMD.dll
 538. | | XDMDNative.dll
 539. | |
 540. | +---Config
 541. | | PinballX.ini
 542. | | SetupWizard_da.xml
 543. | | SetupWizard_de.xml
 544. | | SetupWizard_en.xml
 545. | | SetupWizard_es.xml
 546. | | SetupWizard_fr.xml
 547. | | SetupWizard_it.xml
 548. | | SetupWizard_ja.xml
 549. | | SetupWizard_nl.xml
 550. | | SetupWizard_pt.xml
 551. | | SetupWizard_sv.xml
 552. | | SetupWizard_zh-CN.xml
 553. | |
 554. | +---Databases
 555. | | | IPDB List.txt
 556. | | | PBAHSC
 557. | | |
 558. | | +---Future Pinball
 559. | | | Future Pinball.xml
 560. | | | You can also place custom lists here.txt
 561. | | |
 562. | | +---Groups
 563. | | | Sample.xml
 564. | | |
 565. | | +---MAME
 566. | | | MAME.xml
 567. | | |
 568. | | +---Pinball Arcade
 569. | | | Pinball Arcade.xml
 570. | | |
 571. | | +---Pinball FX2
 572. | | | Pinball FX2.xml
 573. | | |
 574. | | +---Pinball FX3
 575. | | | Pinball FX3.xml
 576. | | |
 577. | | \---Visual Pinball
 578. | | Visual Pinball.xml
 579. | | You can also place custom lists here.txt
 580. | |
 581. | +---High Scores
 582. | | +---Future Pinball
 583. | | \---Visual Pinball
 584. | +---LOG
 585. | | log.txt
 586. | | [SETTINGS].log
 587. | |
 588. | +---Media
 589. | | +---Ambiance
 590. | | +---Company Logos
 591. | | | 21st Century Entertainment.png
 592. | | | Astro.png
 593. | | | Atari.png
 594. | | | Bally Midway.png
 595. | | | Bally Wulff.png
 596. | | | Bally.png
 597. | | | Bell.png
 598. | | | Capcom.png
 599. | | | Chicago Coin.png
 600. | | | Data East.png
 601. | | | Epic Games.png
 602. | | | Epic Pinball.png
 603. | | | GamePlan.png
 604. | | | GLXB.png
 605. | | | Gottlieb.png
 606. | | | Grand Products.png
 607. | | | Hankin.png
 608. | | | JP Salas.png
 609. | | | Midway.png
 610. | | | Mr Game.png
 611. | | | Mylstar.png
 612. | | | No Image.png
 613. | | | Original.png
 614. | | | Pinball Fantasies.png
 615. | | | Premier.png
 616. | | | Sega.png
 617. | | | SLAMT1LT.png
 618. | | | Stern.png
 619. | | | Taito.png
 620. | | | Williams.png
 621. | | | Zaccaria.png
 622. | | | Zen Studios.png
 623. | | |
 624. | | +---Exit Images
 625. | | | PinballX.png
 626. | | |
 627. | | +---Flyer Images
 628. | | | +---Back
 629. | | | | Road Kings (Williams 1986).jpg
 630. | | | | Star Trek (Bally 1979).jpg
 631. | | | | Thumbs.db
 632. | | | |
 633. | | | +---Front
 634. | | | | Big Game (Stern 1980).jpg
 635. | | | | Road Kings (Williams 1986).jpg
 636. | | | | Star Trek (Bally 1979).jpg
 637. | | | | Thumbs.db
 638. | | | |
 639. | | | +---Inside1
 640. | | | | Big Game (Stern 1980).jpg
 641. | | | | Road Kings (Williams 1986).jpg
 642. | | | | Thumbs.db
 643. | | | |
 644. | | | +---Inside2
 645. | | | | Big Game (Stern 1980).jpg
 646. | | | | Road Kings (Williams 1986).jpg
 647. | | | | Thumbs.db
 648. | | | |
 649. | | | +---Inside3
 650. | | | | Thumbs.db
 651. | | | |
 652. | | | +---Inside4
 653. | | | | Thumbs.db
 654. | | | |
 655. | | | +---Inside5
 656. | | | \---Inside6
 657. | | | Thumbs.db
 658. | | |
 659. | | +---Font
 660. | | | Place TTF font here to overide Tahoma.txt
 661. | | |
 662. | | +---Future Pinball
 663. | | | +---Backglass Images
 664. | | | | star trek.png
 665. | | | |
 666. | | | +---Backglass Videos
 667. | | | +---Default Images
 668. | | | | About this folder.txt
 669. | | | |
 670. | | | +---Default Videos
 671. | | | | About this folder.txt
 672. | | | |
 673. | | | +---DMD Images
 674. | | | +---DMD Videos
 675. | | | +---Launch Audio
 676. | | | +---Real DMD Color Images
 677. | | | +---Real DMD Color Videos
 678. | | | +---Real DMD Images
 679. | | | +---Real DMD Videos
 680. | | | +---Table Audio
 681. | | | | Star Trek.ogg
 682. | | | |
 683. | | | +---Table Images
 684. | | | +---Table Images Desktop
 685. | | | +---Table Videos
 686. | | | | Star Trek.f4v
 687. | | | |
 688. | | | +---Table Videos Desktop
 689. | | | +---Topper Images
 690. | | | +---Topper Videos
 691. | | | \---Wheel Images
 692. | | | Star Trek.png
 693. | | |
 694. | | +---Gameplay Videos
 695. | | +---Images
 696. | | | | dmdmonfont.png
 697. | | | | dmdrealfont.png
 698. | | | | Login.png
 699. | | | | No Back Glass.png
 700. | | | | No DMD.png
 701. | | | | No Table.png
 702. | | | | No Table_Horiz.png
 703. | | | | No Topper.png
 704. | | | | star off.png
 705. | | | | star on.png
 706. | | | |
 707. | | | \---Overlay and Underlay
 708. | | | overlay.png
 709. | | | overlay_horiz.png
 710. | | | Place in parent images folder to use.txt
 711. | | | underlay.png
 712. | | | underlay_horiz.png
 713. | | |
 714. | | +---Instruction Cards
 715. | | | Big Game (Stern 1980) 1.swf
 716. | | | Big Game (Stern 1980) 2.swf
 717. | | | Big Game (Stern 1980) 3.swf
 718. | | | Big Game (Stern 1980) 4.swf
 719. | | | Big Game (Stern 1980).swf
 720. | | | Road Kings (Williams 1986).swf
 721. | | | Star Trek (Bally 1979).swf
 722. | | |
 723. | | +---Loading Images
 724. | | | Loading.png
 725. | | |
 726. | | +---MAME
 727. | | | +---Backglass Images
 728. | | | +---Backglass Videos
 729. | | | +---Default Images
 730. | | | | About this folder.txt
 731. | | | |
 732. | | | +---Default Videos
 733. | | | | About this folder.txt
 734. | | | |
 735. | | | +---DMD Images
 736. | | | +---DMD Videos
 737. | | | +---Launch Audio
 738. | | | +---Real DMD Color Images
 739. | | | +---Real DMD Color Videos
 740. | | | +---Table Audio
 741. | | | +---Table Images
 742. | | | +---Table Images Desktop
 743. | | | +---Table Videos
 744. | | | +---Table Videos Desktop
 745. | | | +---Topper Images
 746. | | | +---Topper Videos
 747. | | | \---Wheel Images
 748. | | +---Navigation Sounds
 749. | | | launch.wav
 750. | | | lflipper.wav
 751. | | | login.wav
 752. | | | rflipper.wav
 753. | | | select.wav
 754. | | |
 755. | | +---Pinball Arcade
 756. | | | +---Backglass Images
 757. | | | +---Backglass Videos
 758. | | | +---Default Images
 759. | | | | About this folder.txt
 760. | | | |
 761. | | | +---Default Videos
 762. | | | | About this folder.txt
 763. | | | |
 764. | | | +---DMD Images
 765. | | | +---DMD Videos
 766. | | | +---Launch Audio
 767. | | | +---Real DMD Color Images
 768. | | | +---Real DMD Color Videos
 769. | | | +---Real DMD Images
 770. | | | +---Real DMD Videos
 771. | | | +---Table Audio
 772. | | | +---Table Images
 773. | | | +---Table Images Desktop
 774. | | | +---Table Videos
 775. | | | +---Table Videos Desktop
 776. | | | +---Topper Images
 777. | | | +---Topper Videos
 778. | | | \---Wheel Images
 779. | | +---Pinball FX2
 780. | | | +---Backglass Images
 781. | | | +---Backglass Videos
 782. | | | +---Default Images
 783. | | | | About this folder.txt
 784. | | | |
 785. | | | +---Default Videos
 786. | | | | About this folder.txt
 787. | | | |
 788. | | | +---DMD Images
 789. | | | +---DMD Videos
 790. | | | +---Launch Audio
 791. | | | +---Real DMD Color Images
 792. | | | +---Real DMD Color Videos
 793. | | | +---Real DMD Images
 794. | | | +---Real DMD Videos
 795. | | | +---Table Audio
 796. | | | +---Table Images
 797. | | | +---Table Images Desktop
 798. | | | +---Table Videos
 799. | | | +---Table Videos Desktop
 800. | | | +---Topper Images
 801. | | | +---Topper Videos
 802. | | | \---Wheel Images
 803. | | +---Pinball FX3
 804. | | | +---Backglass Images
 805. | | | +---Backglass Videos
 806. | | | +---Default Images
 807. | | | | About this folder.txt
 808. | | | |
 809. | | | +---Default Videos
 810. | | | | About this folder.txt
 811. | | | |
 812. | | | +---DMD Images
 813. | | | +---DMD Videos
 814. | | | +---Launch Audio
 815. | | | +---Real DMD Color Images
 816. | | | +---Real DMD Color Videos
 817. | | | +---Real DMD Images
 818. | | | +---Real DMD Videos
 819. | | | +---Table Audio
 820. | | | +---Table Images
 821. | | | +---Table Images Desktop
 822. | | | +---Table Videos
 823. | | | +---Table Videos Desktop
 824. | | | +---Topper Images
 825. | | | +---Topper Videos
 826. | | | \---Wheel Images
 827. | | +---Promo Videos
 828. | | +---Screensaver Audio
 829. | | | \---Start
 830. | | | \---Sample Files
 831. | | | Move to perent folder.txt
 832. | | | Start1.wav
 833. | | | Start2.wav
 834. | | | Start3.wav
 835. | | |
 836. | | +---Startup Images
 837. | | | PinballX.png
 838. | | |
 839. | | +---Startup Sounds
 840. | | | launch.wav
 841. | | |
 842. | | +---Startup Videos
 843. | | | About this folder.txt
 844. | | |
 845. | | +---System Logos
 846. | | | Future Pinball.png
 847. | | | MAME.png
 848. | | | Pinball FX2.png
 849. | | | Pinball FX3.png
 850. | | | PinballFX2.png
 851. | | | Visual Pinball.png
 852. | | |
 853. | | +---System Overlay Logos
 854. | | | About this folder.txt
 855. | | | Future Pinball.png
 856. | | | MAME.png
 857. | | | Pinball FX2.png
 858. | | | Visual Pinball.png
 859. | | |
 860. | | +---System Overlays
 861. | | | About this folder.txt
 862. | | |
 863. | | +---System Overlays Desktop
 864. | | +---System Underlays
 865. | | | About this folder.txt
 866. | | |
 867. | | +---System Underlays Desktop
 868. | | +---Tutorial Videos
 869. | | +---Videos
 870. | | | About this folder.txt
 871. | | | No Back glass.mp4
 872. | | | No DMD.mp4
 873. | | | No Real DMD Color.avi
 874. | | | No Real DMD.avi
 875. | | | No Topper.mp4
 876. | | |
 877. | | \---Visual Pinball
 878. | | +---Backglass Images
 879. | | | Big Game.png
 880. | | | Road Kings.png
 881. | | |
 882. | | +---Backglass Videos
 883. | | | Big Game (Stern 1980).f4v
 884. | | |
 885. | | +---Default Images
 886. | | | About this folder.txt
 887. | | |
 888. | | +---Default Videos
 889. | | | About this folder.txt
 890. | | |
 891. | | +---DMD Images
 892. | | +---DMD Videos
 893. | | +---Launch Audio
 894. | | +---Real DMD Color Images
 895. | | +---Real DMD Color Videos
 896. | | +---Real DMD Images
 897. | | +---Real DMD Videos
 898. | | +---Table Audio
 899. | | +---Table Images
 900. | | +---Table Images Desktop
 901. | | +---Table Videos
 902. | | | Big Game (Stern 1980).f4v
 903. | | | Big Game (Stern) (1980) (JPSalas, Iceman5000) (1.0.2).f4v
 904. | | | Road Kings (Williams 1986).f4v
 905. | | | Road Kings (Williams) (1986) (TAB, Destruk) (1.0.0).f4v
 906. | | |
 907. | | +---Table Videos Desktop
 908. | | +---Topper Images
 909. | | +---Topper Videos
 910. | | \---Wheel Images
 911. | | Big Game (Stern 1980).png
 912. | | Big Game.png
 913. | | Road Kings (Williams 1986).png
 914. | | road kings.png
 915. | |
 916. | \---Plugins
 917. | | Interop.SpeechLib.dll
 918. | | LED.ini
 919. | | ledwiz.dll
 920. | | LED_Sample.ini
 921. | | PacDrive32.dll
 922. | | PlugInLED.dll
 923. | | PlugInSpeech.dll
 924. | | QuickLaunch (PinballX Edition).dll
 925. | | Xpadder Plugin.dll
 926. | |
 927. | \---Plugin VB.net Source Code Template - Visual Studio 2010
 928. | | AssemblyInfo.vb
 929. | | Configuration.resx
 930. | | Configuration.vb
 931. | | Plugin.sln
 932. | | Plugin.suo
 933. | | Plugin.v11.suo
 934. | | PlugIn.vb
 935. | | Plugin.vbproj
 936. | | Plugin.vbproj.user
 937. | |
 938. | \---My Project
 939. \---Visual Pinball
 940. | bass.dll
 941. | FreeImage.dll
 942. | SciLexer.dll
 943. | SciLexerVP.dll
 944. | uninstall.exe
 945. | Visual Pinball website.url
 946. | VPinball8.exe
 947. | VPinball921.exe
 948. | VPinball992.exe
 949. | VPinball99_PhysMod5.exe
 950. | VPinballX.exe
 951. |
 952. +---Doc
 953. | Changelog.txt
 954. | CommandReference.txt
 955. | CommandReferenceVP9.txt
 956. | EULA.rtf
 957. | Hotkeys.txt
 958. | layoutGuideline.txt
 959. | license.txt
 960. | New Plunger Documentation.pdf
 961. | PhysicValues.txt
 962. | RegistryKeys.txt
 963. | RegistryKeysVP9.txt
 964. | vbsdoc_outdated.html
 965. | VPinball.chm
 966. |
 967. +---Music
 968. | music.txt
 969. |
 970. +---Scripts
 971. | 6803.vbs
 972. | ALI.vbs
 973. | alving.vbs
 974. | antar.vbs
 975. | Atari.vbs
 976. | Atari1.vbs
 977. | Atari2.vbs
 978. | B2B.vbs
 979. | B2Bcollision.vbs
 980. | b2s.vbs
 981. | Bally.vbs
 982. | capcom.vbs
 983. | controller.vbs
 984. | core.vbs
 985. | de.vbs
 986. | de2.vbs
 987. | GamePlan.vbs
 988. | gts1.vbs
 989. | gts3.vbs
 990. | Hankin.vbs
 991. | idsa.vbs
 992. | inder.vbs
 993. | juegos.vbs
 994. | juegos2.vbs
 995. | jvh.vbs
 996. | lancelot.vbs
 997. | LTD.vbs
 998. | mac.vbs
 999. | mrgame.vbs
 1000. | NudgePlugIn_blur2NoAccel.vbs
 1001. | NudgePlugIn_blurNoAccel.vbs
 1002. | NudgePlugIn_mjrAccelAndTilt.vbs
 1003. | NudgePlugIn_robBlurNoAccel.vbs
 1004. | NudgePlugIn_robNoAccel.vbs
 1005. | nuova.vbs
 1006. | peyper.vbs
 1007. | Play1.vbs
 1008. | Play2.vbs
 1009. | Play4.vbs
 1010. | s11.vbs
 1011. | s4.vbs
 1012. | s6.vbs
 1013. | s7.vbs
 1014. | sega.vbs
 1015. | sleic.vbs
 1016. | spinball.vbs
 1017. | stern.vbs
 1018. | SYS80.VBS
 1019. | taito.vbs
 1020. | VPMKeys.vbs
 1021. | WPC.vbs
 1022. | zac.vbs
 1023. | zac1.vbs
 1024. | zac2.vbs
 1025. | zacproto.vbs
 1026. |
 1027. +---Tables
 1028. | Airport (Gottlieb) (1969).vpt
 1029. | B2SBackglassServer.dll
 1030. | B2SBackglassServerEXE.exe
 1031. | B2SBackglassServerRegisterApp.exe
 1032. | B2SServerPluginInterface.dll
 1033. | B2S_SetUp.exe
 1034. | Readme.txt
 1035. | ScreenRes.txt
 1036. | Wizard (Bally 1975).vpt
 1037. | Wizard_FS_B2S.exe
 1038. |
 1039. +---User
 1040. | Airport_69.txt
 1041. | LMEMTables.txt
 1042. | user.txt
 1043. |
 1044. +---VPinMAME
 1045. | | Bass.dll
 1046. | | bugs.txt
 1047. | | ftd2xx.dll
 1048. | | gamelist.txt
 1049. | | history.txt
 1050. | | Interface.html
 1051. | | mame.txt
 1052. | | pinDMD.dll
 1053. | | pinmame.txt
 1054. | | PinMAME32.exe
 1055. | | romupd.bat
 1056. | | Setup.exe
 1057. | | simulation.txt
 1058. | | sounds.dat
 1059. | | visual pinmame.txt
 1060. | | VPinMAME.dll
 1061. | | VPinMAME.html
 1062. | | VPinMAME_PinDMD1.dll
 1063. | | VPinMAME_PinDMD3.dll
 1064. | | whatsnew.txt
 1065. | | whatsnewVPM.txt
 1066. | |
 1067. | +---artwork
 1068. | | dir.txt
 1069. | |
 1070. | +---cfg
 1071. | | dir.txt
 1072. | |
 1073. | +---hi
 1074. | | dir.txt
 1075. | |
 1076. | +---ini
 1077. | | dir.txt
 1078. | |
 1079. | +---inp
 1080. | | dir.txt
 1081. | |
 1082. | +---installguide
 1083. | | | Installation Guide.html
 1084. | | |
 1085. | | \---installpics
 1086. | | pic1.png
 1087. | | pic10.png
 1088. | | pic11.png
 1089. | | pic12.png
 1090. | | pic14.png
 1091. | | pic15.png
 1092. | | pic16.png
 1093. | | pic17.png
 1094. | | pic18.png
 1095. | | pic19.png
 1096. | | pic2.png
 1097. | | pic20.png
 1098. | | pic21.png
 1099. | | pic22.png
 1100. | | pic23.png
 1101. | | pic24.png
 1102. | | pic25.png
 1103. | | pic26.png
 1104. | | pic27.png
 1105. | | pic28.png
 1106. | | pic29.png
 1107. | | pic3.png
 1108. | | pic30.png
 1109. | | pic31.png
 1110. | | pic32.png
 1111. | | pic33.png
 1112. | | pic4.png
 1113. | | pic6.png
 1114. | | pic7.png
 1115. | | pic8.png
 1116. | | pic9.png
 1117. | |
 1118. | +---memcard
 1119. | | dir.txt
 1120. | |
 1121. | +---nvram
 1122. | | andretti.nv
 1123. | | atlantis.nv
 1124. | | Bally 6803 NVRAM Readme.txt
 1125. | | barbwire.nv
 1126. | | bellring.nv
 1127. | | bighurt.nv
 1128. | | black100.nv
 1129. | | blackblt.nv
 1130. | | bushido.nv
 1131. | | bushidoa.nv
 1132. | | cactjack.nv
 1133. | | carhop.nv
 1134. | | ccruise.nv
 1135. | | cityslck.nv
 1136. | | clas1812.nv
 1137. | | cueball.nv
 1138. | | dakar.nv
 1139. | | deadweap.nv
 1140. | | dir.txt
 1141. | | dungdrag.nv
 1142. | | esclwrld.nv
 1143. | | freddy.nv
 1144. | | gladiatr.nv
 1145. | | GTS3 NVRAM Readme.txt
 1146. | | hardbody.nv
 1147. | | hoops.nv
 1148. | | hvymetal.nv
 1149. | | jolypark.nv
 1150. | | lca.nv
 1151. | | mach2.nv
 1152. | | mac_zois.nv
 1153. | | mdntmrdr.nv
 1154. | | motrdome.nv
 1155. | | motrshow.nv
 1156. | | nudgeit.nv
 1157. | | opthund.nv
 1158. | | prtyanim.nv
 1159. | | rescu911.nv
 1160. | | sfight2.nv
 1161. | | sfight2a.nv
 1162. | | shaqattq.nv
 1163. | | silvslug.nv
 1164. | | smb.nv
 1165. | | smbmush.nv
 1166. | | specforc.nv
 1167. | | stargat1.nv
 1168. | | stargat2.nv
 1169. | | stargat3.nv
 1170. | | stargat4.nv
 1171. | | stargate.nv
 1172. | | strngsci.nv
 1173. | | surfnsaf.nv
 1174. | | teedoff.nv
 1175. | | tfight.nv
 1176. | | truckstp.nv
 1177. | | vegas.nv
 1178. | | waterwld.nv
 1179. | | wcsoccer.nv
 1180. | | wcup90.nv
 1181. | | wipeout.nv
 1182. | |
 1183. | +---roms
 1184. | | dir.txt
 1185. | |
 1186. | +---samples
 1187. | | dir.txt
 1188. | | s3250u3.zip
 1189. | |
 1190. | +---snap
 1191. | | dir.txt
 1192. | |
 1193. | +---sta
 1194. | | dir.txt
 1195. | |
 1196. | +---VPinMAMETest
 1197. | | VPinMameTest.exe
 1198. | | VPinMAMETest.frm
 1199. | | VPinMameTest.frx
 1200. | | VPinMameTest.vbp
 1201. | | VPinMameTest.vbw
 1202. | |
 1203. | \---wave
 1204. | dir.txt
 1205. |
 1206. \---XDMD
 1207. atl90.dll
 1208. Flash.dll
 1209. libusb0.dll
 1210. UltraDMD.exe
 1211. XDMD.dll
 1212. XDMDNative.dll
Comments powered by Disqus