1. <html>
 2. <head>
 3. <title></title>
 4. </head>
 5. <body>
 6. <table style="width:100%;margin-left:auto;marrgin-right:auto;">
 7. <tbody>
 8. <tr>
 9. <td align="center" style="font-size:14px;">
 10. <table style="width:640px">
 11. <tbody>
 12. <tr>
 13. <td>
 14. <p>Ch&agrave;o bạn</p>
 15. <p>Để x&aacute;c nhận đăng k&yacute; bản tin khuyến m&atilde;i tr&ecirc;n blog <a href="http://canhme.com">Canh Me</a>, bạn h&atilde;y nhấn v&agrave;o link b&ecirc;n dưới:</p>
 16. <p><a href="[confirmation_link]">[confirmation_link]</a></p>
 17. <p>Nếu email n&agrave;y được gửi nhầm đến bạn, h&atilde;y bỏ qua. Bạn sẽ kh&ocirc;ng được đăng k&yacute; nếu kh&ocirc;ng bấm chuột v&agrave;o link&nbsp;x&aacute;c nhận b&ecirc;n&nbsp;tr&ecirc;n.</p>
 18. <p>Nếu c&oacute; c&acirc;u hỏi n&agrave;o, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:&nbsp;[email protected]</p>
 19. <p><em>Lu&acirc;n Trần,<br />
 20. Admin Canh Me</em></p>
 21. </td>
 22. </tr>
 23. </tbody>
 24. </table>
 25. </td>
 26. </tr>
 27. </tbody>
 28. </table>
 29. </body>
 30. </html>

Template Xác nhận đăng ký