1. ██████████████████████████████████████▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀████████████████████████████
 2. ██████████████████████████████████▀    ▄▄▄▄▄▄▄▄▄    ▀▀▀████████████████████████
 3. ███████████████████████████████▀   ▄█▀▀▀   ▀▀▀█▄▄   ▀▀████████████████▒███
 4. ███████████████████████████▀▀   ▄█▀ ▒░ ▒   ▀▀█▄▄   ▀█████████████████
 5. ████████████████████████▀   ▄█▀▀    ░▒  ▀▀█▄  ▀▀██████████████
 6. █████████████████████▀   ▄█▓ ▒ ░ ▒▀█▄  ▀██████▓█████
 7. ███████████████████▀  ▄█▀ ░ ░ ░ ░░ ▀█   ▀███████▒██
 8. █████████████████▀  ▄▓▀ ░░ ░ ▒░░ ▀█  █████████
 9. ████████████████▀  ▓▀ ░░ ░░ ▒░░ █▄  ▀███████
 10. ███████████████▀  █▓░░ ░░░ ░ ▒░ █  ▀██████
 11. ██████████████▀ ▄█░░░░░░░░ ▒ ▒▓  ▀█████
 12. █████████████▀ Ì█░ ░░░░░ █  ▀████
 13. ████████████▀ Ì▓░ ░░░ ░     █  Ì███
 14. ████████████ Ì█░░░░░░░ █  ███
 15. ███████████  █░░ ░░░░ ░  Ì  ███
 16. ███████████ Ì¦░░░░░░░░ ▒░  █ Ì██
 17. ███████████ Ì▒░░░░░░ ░░ ░  ▒¦ ██
 18. ███████████ Ì░▒░░░░ ░ ̦ ██
 19. █▓█████████ Ì░▒░░░░░ ░ ▒ █ ██
 20. ███████████ Ì▓░░░░░░░░   ░░ ▒ Ì█
 21. ███████████  █░░▒░░░░     ▒░░ ̦Ì█
 22. ████▒██████  █░░░░░░░░ ▒  ▄ ░░░ ̦Ì█
 23. ▓██████████  █░░░░░░░░░ ▒  ▄   ░░ ̦Ì█
 24. ██▒███▀▀▀    Ì░░░░░░░░ ¦       ▄▄   ▒░ ̦Ì█
 25. ▒███▒█        █░░▓░▒░░░ Ì ░    ▀▀▄▄   ░ ░ ̦Ì█
 26. ░█▒█░  ▄▄▀░▀▀▀▀▀██▓▓▒░░░ ▓  ¦ ░░░     ▀▀▄  ▄▄▀▀▀ ░░ ̦Ì█
 27. ░█░█░░Ì▒ ░    ▀██▒▒░  ̦  ░░░░  ▓░  █▄▀▀ ▄ ░░░ ̦Ì█
 28. ░░░░░  ¦░▒▀█▄       ▓█░▓▒    ▀▄▄ ░░ ▓▄▓ ░   ▄▄▄ ▒░ █ █
 29. ▒░░░▒░ █ Ì ██▀ ██▓▒    ▀▓▀█ ░░░ ▓▀▓▄▓   ▀▀ ▀░Ì █
 30. ▒░▒░▒░ Ì¦Ì █¦░█ ░ ███▄  ▒█    ▀▄ █ ▄   ▓▄▄▀▒¦Ì
 31. ▒░▒░▒  ̦ █▓ █▒  ▓████▀▄  ▒███▄█▀▒▀▀▀█░▄ █¦█ ░  ▄▒ ▓▓▀▄▓
 32. ▒▒▒▒▒░  █ ▄▄  ▀█▄ ░ █ ▀██▄▀██▒█▀ ▄▄█████▄▄ ▀▄█▓█ ░░ ▒▄▄▀ ░░░ ▓ Ì
 33. ▓▒▒▒▓▒░ █  ██ ▒▓▓▄▀▄░ Ì ▀██▄██ ▄█████▒█▄██▀▀▄̦█ ░ ░░░ ▄██▀░ ░  ░░ ▒Ì█
 34. ▓▒▓▒▒░░ Ì¦ Ì▓▓   ░Ì▒▓ █   Ì░▀█ ▒████████▀ ▄█Ì██ ░░░░ █░ ██▄▀▀▀▄▄▄ ░ ▄█ 
 35. ▓▒▓▒▓▒░░ Ì ▀▓▄ ▓ ░░░▒▓▓ ▒▓¦ ████▀▄██▀ ▄███¦█Ì▒▄▄▄▄▄ ██▀ ▄▄▄▄▄▄▀█ ▄█  ▄
 36.  ▓▓▓▓▒▒▒░ ▀░▀▄▄▓▀▄▀ ▓ ░░   ▒ ██████▀ ▄██████ ▀▀▄▄▄▄ ▀█▀▓▄██████░█▄██  ██
 37.    ▓▓▓▒▒░░ ▀▄▒▓▀▄  ▀▒▄ ░  Ì Ì████▀ ▄█▀▄█████▒▄▀▀ ▀▀█▓█████▀▄█▀  █▒¦ Ì██
 38. █▄  ░▓▓▒▒▒░  ▀▄▒ ▀▄▓   ̦ ██▀ ▄█▀▄████████        ████▀██▀ ▄████  ██
 39. ▀██  ▓▓▓▒▒▒░░  ▀▄  ▀▄▀ ▀      █ Ì░ ▄██▄█████████¦     Ì░███▀ ▄████▒█  ██
 40. ▄ ▀█   ▓▓▒▒▓▓░░  █    ▄¦  ▒    █ █▄██▄████████░█▀ ░█▄  Ì██▀ ▄█▀██▒██¦ Ì██
 41. ▀▄ ▀▓  ▓▓▓▒▓▓  ▓¦▀▄▄▀▀¦░ █▄    █░▀███▒██████▀░▀░▄▒██▓ Ì▀ ▄█▀▄█████▀  █░█
 42. ▓ █▄ ▀▄   ░▓▒ Ì▓█ ̦░ Ì▒    ▀▀▄█▀███▒██ ▒░▒ Ì█¦  ̦▄░████████  Ì░███
 43. ▓▓ █▄ ███▄   ▓̦ ░ ̦░  Ì▓   ▀▀▀▀▀▀ ░ ▄▓▀ █¦ Ì░█████▒██    ███░█
 44. ▒▓▓ █▄Ì██¦▀▄▄▄█▒¦ ░̦░ ░  █  ▄▀▄▀ ░ ▄▒▀ Ì▀  █ ░Ì░█▀▀▀ ̦  ░██░█░░
 45. ▒▒▓▓ █████▓▓█¦Ì¦█░ ░ ̦░ ̦  ▄▒▀░░▄▀   ¦   ░█░     Ì¦ ▒ ▄█  ░███░█░░
 46. ░▒▒▓▓██░█▒█▓Ì▒▓█ █ ░ ░██ ░    █ Ì▒▄▀         █ ▀ ▀▓█▒ █  ▄█▓▀  ░░░██░░▒░
 47. ░░▒▒▓██¦Ì¦Ì█▓█ ̦̦ ░░░█▓ ░   ▀ Ì▓  ▄▀ ░░ ░  Ì▄█▓▄ ▀▓  █  █▀   ░░░░░█░░░▒░
 48. ░░▒▓▓██ █ █▓█ ▓█ ̦ ░░██▓ ▓░ ▀ ̦ ▄▓ █▀  ░░ ▀▓▓▓¦   ̦ ¦  ░░░░▒░░░▒░▒▒
 49. ░░▓▓██ █ ▀ ▓¦ ▓¦ █░░▒░███░░░ █  █ ▄█▓▄░▓▄▄▄  ▓█▄ ▄▒▄ ̦  ░░░░▒▒░░░▒░▒▒
 50. ░▒▓██ █ █ ▓█ ▓█ █░░▒░█████¦░ █ ▄█▓ ░▄▀  Ì░▀▄  ▀▀▀▀ █▄▀  ░░░░▒▒▒▒░░▒▒▓▒
 51. ▒▓██ █ Ì█  ▄ ▀▄▒▒██████▓░░ ▀▓ ▄▀██▄   ▀▒▄▄▄▀░▄ █¦ ▒░░░▒▒▒▒▒░▒▒▒▓▒
 52. ░▓█¦Ì¦ ▀ ▒      ██▒▒█▓█████░░     █████▄▄▄ ▒█  ░█  ▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓
 53. ░▒█¦Ì¦    █ ▒ Ì█ █▀█▒░▓▓████▒░ ▀▄ ▀████████▄░▄▄█▀ ▒▓¦▄▄▄▒░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▓▓
 54. ░█¦Ì¦  █▀█▄ ▓▒ █ █▀█▄▀██▓▒████░   ▀▄▄ ▀█████████▀ ▓█    ▀▀▀██████▒▒▓▓▓▓
 55. ░█¦Ì¦█▓¦ ▒▀▄▓ Ì¦Ì¦ ▀██▓█▒████░      ░▀▄▄ ▀▀▀▄█▒ ▓█           ▀▀▀▀▀▀▓
 56. █¦Ì¦░▓¦Ì█▄▓█ █ █   ▀▀█▓░▓███▒ ▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀█▓ █¦           ▀
 57. ̦█¦██ ██▀▄ █░̦   ▀█▓▓███▓ ▀▀    █¦ █  ░           ▀
 58.   █   ██Ì▒ ▀▄ █ ▀█████▄       ̦       
 59. █  █▒¦Ì¦  ▀¦ ▀▀▀▀██▒   ░ ░¦  ▒ ░ 
 60. ̦ ▒██ █ ▀▀▄▒▄▄  ▄▀ ▒ ▒  
 61. ̦ ██ ̦    ▀▀▀▀██▒▄▄▄▀  ░▒ ░   
 62.   ̦ █¦ █ Another profound release                 ▓▓ ▒         
 63. ̦▒▀▄▀                ▓░▒▒       
 64. ▒Ì▄█░    escaped the evil scientists     ▄▓▀▀▀▄▄▒▒▓   
 65.  ▀█         ▄▓░▒▄▄▄░▀▒▓   
 66. at NODLABS... Ì█░ Ì▄ ▓▀▓▒▀▄    
 67.   ▀     ██▒ ▀▄▓▀█ ▓▄
 68.     Ì▀▀█▄▄  ▀▄▓¦  ¦░
 69.      Ì¦ ▀██▄ ▒¦
 70.       Ì¦   ▀▀██▄██    
 71. ██████ ░           █     █    
 72. ██████  ██████ ░ ░         ▄▄█   ▒█¦░     ██████▄▄▄▄▄▄▄
 73. ███████ ██████ ▒ ░ ░ ░     ▄▄▄█▀▀▀▀▀█ █¦ ░ ░ ██████ ██████
 74. ██████████████ ░░▒▒░ ▒  ▄▄█▀░     █¦  ░ ░ ▒ ██████ ██████
 75. ██████ ▀██████ ▒░░░▒░▒  ▄█▀░ ░ ██   ░░░ ░ ██████ ██████
 76. ██████ ██████ ░▒ ░░  ▄█░░ ░▒  ▄̦ ░ ░▒░▒░░░ ░ ██████ ██████
 77. ██████  ██████ ▒ ░ ▒  ▄█▒░ ░   █  ░░▓░▒▒░▒░░ ██████ ██████
 78. ██████  ██████ ░ ░▓ Ì█▒░ ░░ ░▒   █  ░▓▒▒▒▒░░ ██████ ██████
 79. ██████ ██████ █▀  Ì█▒░ ░ ░░░░░ █ ▓░▓▒▓░░ ██████ ██████
 80. ██████ ██████ Ì█  Ì█▒░   ░ ̦ ▓░▒▓░▓ ██████ ██████
 81. ██████ ██████ Ì█   █▒▓▒ ░ elle!<VNS>  ▓  ▓▒▒▒▓▒ ██████ ██████
 82. ██████  ██████ ▓   ▒▒▒▒░ ░░ ̦ ▓▓▒▓▒ ██████ ██████
 83. ██████  ██████ ░    █▒▒▒░░░░░ ░   █ ▓▒▓▓▒▓ ██████  ██████
 84. ██████ ██████    Ì█▓▓▒▒░▒░░░░ ░░  ▄▄██▄ █ ▓▓▓▓▓ ██████  ██████
 85. ██████ ██████ ░   Ì█▓▓▒▒░░░░▒░░░ ░░ ▄█▀   ▀▀█ ▒ ██████ ██████
 86. ██████ ██████ █    █▓▓▒▒▒░░░░░░░░ ░░ ░░ ░░ Ì█ ▒▓ ▓▀  ▄▄▄ ██████ ██████
 87. █░██░█ ██████ Ì░   Ì▓▓▓▒▒▒░░░░░░░ ░░░ █¦ ▒▓▓▓ █¦▄█▀▀▀█▄ ██████ ██████
 88. █▒▒█▒▒  █░██░█  █░   █▓▓▓▒▒▒░░▒░░ ▄███¦ ░ ▓¦ ▓▓▓▓ ▄█▀    ̦ █░██░█ ██████
 89. ▓▒░▓▒░  █▒▒█▒▒ █░  ▀█▓▓▓▒▒▒░░░ ▄██ Ì█  Ì█ ▓▓  ▄█▀      █ █▒▒█▒▒  ██████
 90.  ▓▒░▓▒░  █░   █▓▓▓▒▒▒░░ ██  ██▄██▄▄▄█▄ ▄██¦     █ ▓▒░▓▒░  ██████
 91. ▄ ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄    █░   █▓▓▓Ì█▒▒░▀█ ███▀ ▀████▀▀       █ ▄▄▄▄▄▄▄▄█████
 92.    Ì█    ▀█▓▓██▓▓▒Ì█ █▀ ▒▒▒▒▓ █¦   ▄██¦▓ Ì█
 93. ███ ░     Ì█      ▀████▓▓▓██¦ ▓▓▓▓▓ ▄░█  Ì█   █¦ ░ ███
 94.    █░█ ▓ ██ ▒▒¦     █¦       █¦Ì█▄▄██▄▄  ▄█▀Ì█  Ì█   █¦  Ì▒▒ ██ ▓ █░█
 95. █▒▒ ███▒█¦     █¦       █¦ ▒▓▀▀██ ░▀▀▀▀   ██   █▄  ▄█▀  Ì█▒███ █▒▒
 96. ▒░ ▒ ██▓█¦     Ì¦       Ì¦▄███ █¦        Ì█    ░▀████▀    Ì█▓██ ▒ ▒░
 97. ▒ Ì███      Ì▓       ██▀▀ █ Ì█░      ▄█         ███¦ ▒
 98. ▓ ░ ░ ██       Ì█       Ì█   ▓█ ▀█▄▄▄ ▄██ ██ ░ ▓ ░
 99.  █▒▒ ░ █ █¦ ░ ░  Ì█  Ì█  ▀▀▀▀▀▀ █ ░  █▒▒
 100. █░█ ░ ▄ █¦  ░░ Ì█   ░█▒ ▄ ░ █░█
 101. ███ ░ ▀  ▄█¦ ░    ▄▒░ ▀█ ▀ ░ ███
 102. ███ ░ ▒ ░██▀█▓██▒██▀▓  ▀█ ▒ ░ ███
 103. ███ ▓ ▀▀ ▄  ▓ ███
 104. █▀ ▄███▄   ▄███▄ ▀█
 105. ▄█▀ ░█¦   Ì█░  ▀█▄ 
 106. Ì█ ▄  Ì█ ▄   ▄ ▄ █¦  ▄ █¦
 107. █¦ ██▄▓  ░▄ ▄▄▄ █ ▄▀▀   ▄░ ▓▄██ Ì█
 108. Ì██░▄█░   ▄░ █ █ ▀▀▄ ░▄   ░█▄░██¦
 109. Ì█▓▄███▄  ▀█▄  ░ █ █ ▄ █▄▀ ░ ▄█▀ ▄███▄▓█¦
 110. ▀█▓▄▀███▄  ▀█▄  ▓ ▄ ▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄  ▄ ▓   ▄█▀  ▄███▀▄▓█▀
 111. ▄ ▀███▄▀██▄▄ ▀█▄  ▄▄▄Ì█ ██ ██ ██ ▀ ██ ██   █¦▄▄▄  ▄█▀ ▄▄██▀▄███▀ ▄
 112. ██▄  ▓██▄▀██▒▄▄███▓ ▀▓█¦ ▓█ ▓█ ▓█▀ ▓█▄██   Ì█▓▀ ▓███▄▄▒██▀▄██▓  ▄██
 113. ███  ▀░▄▒█▄▀▀▀███▓ █████░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░█████ ▓███▀▀▀▄█▒▄░▀  ███
 114. ███  ▀▀▀█ ▀█▀ ▀█▀ █▀▀▀ ███
 115. ███ ░ ▄ ▀ ▓ ▓ ▓ ▀ ▄ ░ ███
 116. ███ ▒ ▄   ▀█▀ ▀█▀ ▀█▀ ▄ ▒ ███
 117. ███ █ ▀▓▀   ▀▓▀ █ ███
 118. ▓██ Ì█ ░   ░ █¦ ██▓
 119. ██ ██
 120. Ì███ Ì█ █¦ ███¦
 121. ███¦ █ Holy.Motors.2012.720p.BluRay.x264-NODLABS █ Ì███
 122. Ì▓██ █ █ ██▓¦
 123. Ì▓▒█ █ █ █▒▓¦
 124. Ì▓░█ █ Release date ...: February 2013 █ █░▓¦
 125. Ì▓██ █ IMDB Rating.....: 7.2/10 8,447 votes █ ██▓¦
 126. ███¦ █ Duration .......: 01:55:40 █ Ì███
 127. █ ██ Video Format ...: x264 ██ █
 128. Ì▓██ █ Resolution .....: 1280x688 █ ██▓¦
 129. Ì▓██ █ Frame Rate .....: 23.976fps █ ██▓¦
 130. Ì▓░█ █ Language .......: French █ ██▓¦
 131. Ì▓░█ █ Subs ...........: English █ ██▓¦
 132. Ì▓▒█ █ Audio ..........: DTS 768kbps █ █▒▓¦
 133. Ì▓██ █ Release size ...: 4480mb █ ██▓¦
 134. ███¦ █ Source .........: Blu-Ray Retail █ Ì███
 135. Ì███ Ì█ Genre ..........: Drama | Fantasy █¦ ███¦
 136. █ ██ ██ █
 137. Ì███ Ì█ URL ............. http://www.imdb.com/title/tt2076220/ █¦ ███¦¦
 138. ███¦ █ █ Ì███
 139. ███ ░ ░ ███
 140. █▀ ▄███▄   ▄███▄ ▀█
 141. ▄█▀ ░█¦ Ì█░  ▀█▄ 
 142. Ì█ ▄  Ì█ ▄ ▄ █¦  ▄ █¦
 143. █¦ ██▄▓  ░▄ ▄▄▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄█▄ ▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄░ ▓▄██ Ì█
 144. Ì██░▄█░   ▄░ █▄ █ █ █ █ █ █▄█ █▄ █ █ ░▄   ░█▄░██¦
 145. Ì█▓▄███▄  ▀█▄  ░ █ █▄█ █▀▄ █ █ █ ▀▄▄ █▀▄ ░ ▄█▀ ▄███▄▓█¦
 146. ▀█▓▄▀███▄  ▀█▄  ▓ ▄ ▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄  ▄ ▓   ▄█▀  ▄███▀▄▓█▀
 147. ▄ ▀███▄▀██▄▄ ▀█▄  ▄▄▄Ì█ ██ ██ ██ ▀ ██ ██   █¦▄▄▄  ▄█▀ ▄▄██▀▄███▀ ▄
 148. ██▄  ▓██▄▀██▒▄▄███▓ ▀▓█¦ ▓█ ▓█ ▓█▀ ▓█▄██   Ì█▓▀ ▓███▄▄▒██▀▄██▓  ▄██
 149. ███  ▀░▄▒█▄▀▀▀███▓ █████░ ░░ ░░ ░░ ░░░░░ ░█████ ▓███▀▀▀▄█▒▄░▀  ███
 150. ███  ▀▀▀█ ▀█▀ ▀█▀ █▀▀▀ ███
 151. ███ ░ ▄ ▀ ▓ ▓ ▓ ▀ ▄ ░ ███
 152. ▓██ █ ▄   ▀█▀ ▀█▀ ▀█▀ ▄ █ ██▓
 153. ██ ▀▓▀   ▀▓▀ ██
 154. Ì███ Ì█ ░   ░ █¦ ███¦
 155. ███¦ █ ▄ ▄ █ Ì███
 156. Ì▓██ █ █▄▄ ▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▀▀ █ ▄ ▄▄ ▄█▄ ▄▄▄ ▄▀▀ █ ██▓¦
 157. Ì▓██ █ █ █ █ █ █ █ █ █▄ █ █ ▀▀▄ █▀▄█ █ █ █ █▄ ▀▀▄ █ ██▓¦
 158. Ì▓░█ █ █▀▄ █ █▀ █▀ ▀▄▄ █▀▄ █▄▀ █ █ ▀▄▀ █ ▀▄▄ █▄▀ █ █░▓¦
 159. Ì▓▒█ █ █ █▒▓¦
 160. Ì▓▒█ █ █ █▒▓¦
 161. ███¦ █ ▄▄▄ ▄ █ Ì███
 162. ███¦ █ ▄▄▄ ▄ █ Ì███
 163. Ì███ Ì█ █ ▀ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ ▄█▄ ▄▀▀ █¦ ███¦
 164. █ ██ █ ▄▄ █ █ █▄ █▄   █ ▀▀▄ ██ █
 165. Ì███ Ì█ ▀▄▄▓ █▀▄ ▀▄▄ ▀▄▄  █ █▄▀ █¦ ███¦
 166. ███¦ █   ▀ █ Ì███
 167. Ì▓██ █ █ ██▓¦
 168. Ì▓██ █ AEN AMIABLE ANGELiC FLATLiNE FiCO FoV FUtV HAGGiS █ ██▓¦
 169. Ì▓░█ █ HANGOVER iLS iNGOT MACRO REWARD SAiNTS TVA █ █░▓¦
 170. Ì▓██ █ █ ██▓¦
 171. ███¦ █ ▄▄ ▄▄ ▄ ▄ ▄█▄ ▄▄ ▄▄ ▄█▄ █ Ì███
 172. Ì███ Ì█ █ ▀ █ █ █▀▄█ █ █▄█ █ ▀ █ █¦ ███¦
 173. █ ██ ▀▄▀ ▀▄▀ █ █ █ █ █ ▀▄▀ █ ██ █
 174. Ì███ Ì█ █¦ ███¦
 175. ███¦ █ █ Ì███
 176. Ì▓██ █ You should know where to find us. Else use: █ ██▓¦
 177. Ì▓██ █ █ ██▓¦
 178. Ì▓░█ █ Local Tourist Info █ █░▓¦
 179. Ì▓▒█ █ █ █▒▓¦
 180. Ì▓▒█ █ █ █▒▓¦
 181. Ì▓▒█ █ We are looking for: █ █▒▓¦
 182. Ì▓██ █ █ ██▓¦
 183. Ì▓▒█ █ Maybe an .eu affil with a special touch █ █▒▓¦
 184. Ì▓██ █ No more nordic, no .de/.fr/.uk, and obviously no rented(!) █ ██▓¦
 185. ███¦ █ USA HDTV/PDTV/DSR cappers █ Ì███
 186. Ì███ Ì█ DVD suppliers (pre retail or on retail date) █¦ ███¦
 187. █ ██ Polonium 210 ██ █
 188. Ì███ Ì█ █¦ ███¦
 189. ███¦ █ █ Ì███
 190. Ì▓██ █                                   ▄▄▄▄       █ ██▓¦
 191. Ì▓██ █    ▄█▀▀█         ▄▄▄▀▀▀▀▀▄▄      █▀ ▀█    ▄   █ ██▓¦
 192. Ì▓░█ █    █ ̦     ▄▄██ ▀▄   Ì▀ █▄   ▀█▀   █ █░▓¦
 193. Ì▓▒█ █   ▄█▄ ̦   ▄█▀░Ì█ ░  ▀▄ Ì█ █▀ █ ░   █ █▒▓¦
 194. Ì▓▒█ █ Ì█▀ ▀▄▄█▒░ ░Ì██    ░ Ì██   ̦   █ █▒▓¦
 195. Ì▓██ █ █▒   ██▒░░░ ̦█¦░ ̦ ▄█▄  ▄█       █ ██▓¦
 196. ███¦ █ Ì█▄▄▄█ ▓█░▒░░  ░▀░  ██▀  ▀▀▀      █ Ì███
 197. ███ Ì█ ▀█▄█░▒▒ ░░░ ░▀ ░   █              █¦ ███¦
 198. ██        █▓░░       ░  Ì             ██
 199. ███ █        █▓▒▒   ░    ▄   ¦            █ ███
 200. ███ ░       Ì▓░▒ ░ ░ ▄██¦ █            ░ ███
 201. ███      Ì▓░ ░░ ░░  ░ █████   █            ███
 202. ███ ascii scribbled Ì█░░ ░ ░▄▄░  ░  Ì¦▓███¦   █ by elle of VANDALs ███
 203. ███        █░▒ ░  ████ █ ▓███ ¦              ███
 204. ███ ░ [ASCII/LAYOUT]  Ì▓▒ ░̦▓██ ̦ ▓██¦ ̦              ░ ███
 205. ███ ░    █▓▒ ̦ ██¦ ̦░̦ Ì██ Ì█               ░ ███
 206. ███ ░         Ì█▓▒ ░█▄█░░ ██ █▄███¦  █▄  ▄▄▄▄         ░ ███
 207. ███ ░    ▄▄▄▄▄▀█▒▓ ░░ ░░█¦ █ ▀▀█▀▀ ̦ ▀█▀   ▒▄       ░ ███
 208. ███ ░  Ì█ ▀▀▀ █▒ Ì█▄ █ ░ Ì█ ̦      ░ ███
 209. ███ ░  Ì¦ ▄██¦░ ░░░▀▀ █▀█▄  Ì¦      ░ ███
 210. ███ ░   █▄▄ ██ █▓░ ▒ ░ ▒░░ ̦ █ █▄ ▄█       ░ ███
 211. ███ ░ ▄    █¦ █ █▓░ ░  █ █ Ì██▀        ░ ███
 212. ███ ░ ▀█▀    █ █ █▓█¦░ ▒   ▒ ▒░ █▄▄█▀ Ì█ ̦          ░ ███
 213. ███ ░ ░    █▄ ▄█   ▀█▄██ ░█░ ▄█▄█▀▀▀    ▀▀▄▀           ░ ███
 214. ███ ░     ▀▀▀        ▀▀▀▀▀▀▀▀                      ░ ███
 215. ███ ▒                                                  ▒ ███
 216. ███ ▒           ▒ █░█
 217. ███ █▒▒
 218. █░█ ▓ ███ ███ ███▄▄▄ ███ ███ ███ ███▄▄▄   ███ ▓ ▓▒░
 219. █▒▒ ███ ███ ███▀███ ███ ███ ███▄ ███ ███ ███▄ ███ ███ ███  ███
 220. ▓▒░ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███▀████ ███ ███▀████ ███ ███ ███  ██▀
 221. ███ ███ ███▄███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███  Ì█▒
 222. ▀██ ███ ███ ███ ███ ███████¦ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ █▓
 223. ▒█¦ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███ ███▀██▄ ███ ▄▀
 224. ▓█ █░█▄█▄█░█ █░█ █░█ █░█ █░█ █░█ █░█ █░█ █░█ █░█ █░█ ▀░█ █░█
 225. ▀▄ █▒▒▀ ▀█▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ █▒▒ ░
 226. ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒█ ▓▒░ ▓▒░ ▓▒░█▓▒░ ▓▒█
 227. ░ ▄▄▄
 228.                                   ▀██
 229. This NFO might contain traces of Methyl fluorosulfonate
 230. (F-SO2-OCH3), Cyclosarin (C7H14FO2P) or the Ebola virus
 231. Viewers discretion is advised.
 232. If you got this release from any p2p/web/pay source, please report
 233. to your local police station. Thank you.
Comments powered by Disqus