1. TOP 10 công ty vận chuyển hàng Trung Quốc về Việt Nam uy tín
 2. <p>trong số những gian tru&acirc;n m&agrave; người nhập mua h&agrave;ng Đ&agrave;i Loan Trung Quốc tại nước ta thường xuy&ecirc;n chạm ch&aacute;n phải đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;m sao để lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng về việt nam nhanh &amp; an ninh nhất. <strong>“Chậm H&agrave;ng” “Tắc Bi&ecirc;n” “Hỏng H&agrave;ng”,… </strong>l&agrave; c&aacute;c nỗi đau m&agrave; rất c&oacute; thể bạn đ&atilde; chạm mặt &iacute;t nhất 1 lần khi đặt h&agrave;ng Trung Quốc. từ b&acirc;y giờ Nhật sẽ share cho ch&iacute;nh m&igrave;nh TOP 10 C.ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng Trung Quốc về VN uy t&iacute;n nhất tại VN khiến cho bạn x&oacute;a đi nỗi lo chậm h&agrave;ng.</p>
 3. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3045" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 4. <img alt="TOP 10 c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n nhất" class="size-full wp-image-3045" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 5. <p>TOP 10 C.ty giao vận h&agrave;ng từ China về việt nam uy t&iacute;n nhất</p>
 6. </div>
 7. <p>c&oacute; tương đối nhiều c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng Trung – Việt, tuy nhi&ecirc;n giữa h&agrave;ng trăm tập đo&agrave;n nhỏ dại mọc l&ecirc;n như nấm th&igrave; đ&acirc;u mới l&agrave; c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ k&yacute; gửi h&agrave;ng h&oacute;a uy t&iacute;n nhất m&agrave; bạn n&ecirc;n trao trọn tinh thần. dưới đ&acirc;y l&agrave; TOP 10 c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ vận chuyển k&yacute; gửi h&agrave;ng Đ&agrave;i Loan Trung Quốc uy t&iacute;n nhất [Cập nhật đến ng&agrave;y 18/03/2021]…</p>
 8. <h2>ti&ecirc;u chuẩn b&igrave;nh chọn c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ China về nước ta uy t&iacute;n</h2>
 9. <p>trước khi n&ecirc;u ra 10 c&aacute;i thương hiệu đứng đầu trong ng&agrave;nh lu&acirc;n chuyển n&agrave;y th&igrave; Nhật muốn Anh chị biết c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; Nhật sử dụng để b&igrave;nh chọn.</p>
 10. <ol>
 11. <li><strong>vận tốc giao h&agrave;ng:</strong> Với bất kể C.ty cung ứng dịch vụ n&agrave;o nhất l&agrave; c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng China về VN th&igrave; tốc độ giao h&agrave;ng lu&ocirc;n lu&ocirc;n l&agrave; ti&ecirc;u chuẩn h&agrave;ng đầu Nhật đưa ra. t&igrave;nh trạng chậm trễ h&agrave;ng, thất lạc lu&ocirc;n l&agrave; nỗi đau đầu của c&aacute;c người mua h&agrave;ng.</li>
 12. <li><strong>Kho nhận h&agrave;ng:</strong> Kho nhận h&agrave;ng tại Trung Quốc rất quan trọng khi ch&uacute;ng ta tự đặt h&agrave;ng Quảng Ch&acirc;u bởi ph&iacute; ship nội địa Đ&agrave;i Loan Trung Quốc tại c&aacute;c tỉnh lẻ l&agrave; kh&ocirc;ng hề nhỏ. v&igrave; vậy một C.ty c&oacute; kh&aacute; nhiều kho nhận h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p cho bạn tiết kiệm ng&acirc;n s&aacute;ch v&agrave; chi ph&iacute; được khoản ph&iacute; ship n&agrave;y.</li>
 13. <li><strong>Minh bạch:</strong> đ&oacute; l&agrave; nh&acirc;n tố bắt buộc với một C.ty hỗ trợ dịch vụ vận chuyển chuy&ecirc;n nghiệp. Bạn cần lựa chọn C.ty c&ocirc;ng khai minh bạch h&agrave;nh tr&igrave;nh h&agrave;ng h&oacute;a, c&oacute; c&ocirc;ng cụ theo d&otilde;i, c&oacute; đội ngũ CSKH chuy&ecirc;n nghiệp, nhiệt t&igrave;nh, bổ trợ 24/24 c&agrave;ng tốt.</li>
 14. <li><strong>Ph&iacute; dịch vụ:</strong> Ph&iacute; dịch vụ kh&aacute; cần thiết nhưng Nhật để n&oacute; xếp thứ 4 l&agrave; bởi đ&acirc;u phải l&uacute;c n&agrave;o cũng ph&iacute; đắt l&agrave; một trong những loại dịch vụ tốt hay ph&iacute; rẻ l&agrave; chọn. Bạn cần t&igrave;m một dịch vụ c&oacute; ph&iacute; giỏi đi c&ugrave;ng với unique</li>
 15. <li><strong>khẳng định dịch vụ:</strong> c&aacute;c đơn vị uy t&iacute;n lu&ocirc;ng cam kết dịch vụ của bọn họ, th&ocirc;ng thường họ sẽ ho&agrave;n tiền 100% gi&aacute; trị đơn h&agrave;ng đối với c&aacute;c lỗi do họ g&acirc;y ra khi lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng về VN qua cửa khẩu Đ&agrave;i Loan Trung Quốc</li>
 16. <li><strong>C&oacute; trụ sở c&ocirc;ng khai:</strong> C.ty dịch vụ giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN uy t&iacute;n đc lựa chọn cần phải c&oacute; trụ sở l&agrave;m việc cố định &amp; đc c&ocirc;ng khai minh bạch</li>
 17. </ol>
 18. <p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n &iacute;t nhiều ti&ecirc;u chi kh&aacute;c Nhật d&ugrave;ng l&agrave;m xếp hạng LIST C.ty cung ứng dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN uy t&iacute;n nhất. C&ograve;n sau đ&acirc;y l&agrave; danh s&aacute;ch C.ty m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể <strong>“chọn mặt gửi v&agrave;ng”</strong></p>
 19. <h2>TOP 10 C.ty cung ứng dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n</h2>
 20. <h3>TOP 1 – WeLog</h3>
 21. <p>đấy l&agrave; một c&ocirc;ng ty rất mạnh trọng ngh&agrave;nh nghề lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng China tại việt nam với 2 trụ sở tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh, trụ sở ch&iacute;nh tại H&agrave; Th&agrave;nh.</p>
 22. <p>điểm mạnh của Welog ch&iacute;nh l&agrave; c&oacute; khối hệ thống c&ocirc;ng cụ l&ecirc;n đơn h&agrave;ng k&yacute; gửi tiến bộ, minh bạch dễ d&agrave;ng theo d&otilde;i c&ocirc;ng việc h&agrave;ng về b&ecirc;n tr&ecirc;n khối hệ thống của WeLog.</p>
 23. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3043" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 24. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n WeLog" class="size-full wp-image-3043" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-welog.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 25. <p>c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN uy t&iacute;n WeLog</p>
 26. </div>
 27. <p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 28. <ul>
 29. <li>Kho vận: 9/10</li>
 30. <li>Vận chuyển: 10/10</li>
 31. <li>CSKH: 10/10</li>
 32. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>
 33. <li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>
 34. </ul>
 35. <p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>
 36. <ul>
 37. <li>Website: https://welog.vn</li>
 38. <li>Hotline: 1900.2525.50</li>
 39. <li>Địa chỉ:
 40. <ul>
 41. <li>H&agrave; Nội: 71 Ho&agrave;ng Văn Th&aacute;i, Thanh Xu&acirc;n, thủ đ&ocirc; h&agrave; nội</li>
 42. <li>TP HCM: Số 18 đường A4, P12, Q. T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM</li>
 43. </ul>
 44. </li>
 45. </ul>
 46. <h3>TOP 2 – iChina Company</h3>
 47. <p>iChina Company tiền th&acirc;n l&agrave; C.ty chuyển động trong ngh&agrave;nh nghề lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam, sau khi kiến tạo đc mạng lưới lu&acirc;n chuyển vững mạnh c&ocirc;ng ty đ&atilde; vươn l&ecirc;n th&agrave;nh một trong số &iacute;t c&aacute;c c&ocirc;ng ty hỗ trợ dịch vụ giao vận h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n nhất.</p>
 48. <p>ưu thế của iChina Company ch&iacute;nh l&agrave; h&agrave;ng h&oacute;a về nhanh &amp; kh&ocirc;ng tắc bi&ecirc;n.</p>
 49. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3036" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 50. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n iChina Company" class="size-full wp-image-3036" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-ichina.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 51. <p>c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n iChina Company</p>
 52. </div>
 53. <p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 54. <ul>
 55. <li>Kho vận: 9/10</li>
 56. <li>Vận chuyển: 10/10</li>
 57. <li>CSKH: 8/10</li>
 58. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 8/10</li>
 59. <li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 8/10</li>
 60. </ul>
 61. <p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>
 62. <ul>
 63. <li>Website: https://ichina.vn</li>
 64. <li>Hotline: +84 7 8888 2282 | +84 24 228 228 28</li>
 65. <li>Địa chỉ: Số 71 Ho&agrave;ng Cầu, Đống Đa, thủ đ&ocirc; h&agrave; nội</li>
 66. </ul>
 67. <h3>TOP 3 – V&otilde; Minh Thi&ecirc;n</h3>
 68. <p>Vominhthien.com trong số những năm vừa mới đ&acirc;y đ&atilde; biến đổi th&agrave;nh một trong những TOP những nh&agrave; cung cấp dịch vụ vận chuyển h&agrave;ng tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT Trung Quốc về VN rất nổi bật nhất.</p>
 69. <p>Dịch vụ giao vận h&agrave;ng Trung Quốc của V&otilde; Minh Thi&ecirc;n lu&ocirc;n lu&ocirc;n mang đến sự h&agrave;i l&ograve;ng cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nhờ vận tốc and unique.</p>
 70. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3044" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 71. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n V&otilde; Minh Thi&ecirc;n" class="size-full wp-image-3044" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 72. <p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ China về nước ta uy t&iacute;n V&otilde; Minh Thi&ecirc;n</p>
 73. </div>
 74. <p>Điểm b&igrave;nh chọn những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 75. <ul>
 76. <li>Kho vận: 8/10</li>
 77. <li>Vận chuyển: 8/10</li>
 78. <li>CSKH: 10/10</li>
 79. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>
 80. <li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>
 81. </ul>
 82. <p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>
 83. <ul>
 84. <li>Website: https://vominhthien.com</li>
 85. <li>Hotline: 1900 2284</li>
 86. <li>Địa chỉ: 20 Cộng H&ograve;a, Phường 12, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP.Hồ Ch&iacute; Minh</li>
 87. </ul>
 88. <h3>TOP 4 – TOPTAOBAO.NET</h3>
 89. <p>Kh&ocirc;ng sở hữu nhiều ưu điểm về dịch vụ giao vận mặc d&ugrave; thế điểm quan trọng đặc biệt m&agrave; TOPTAOBAO mang về cho kh&aacute;ch h&agrave;ng nhất m&agrave; kh&oacute; c&ocirc;ng ty n&agrave;o c&oacute; được đ&oacute; đ&oacute; l&agrave; sự tận t&acirc;m đối với c&aacute;c người ti&ecirc;u d&ugrave;ng nhỏ dại nhất. nếu m&agrave; những c&ocirc;ng ty lớn lu&ocirc;n lu&ocirc;n lắc đầu những đơn giao vận h&agrave;ng Đ&agrave;i Loan Trung Quốc nhỏ lẻ th&igrave; sau đ&acirc;y bạn trọn vẹn y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave; bạn sẽ được hỗ trợ and kiến tạo c&ocirc;ng cuộc bu&ocirc;n b&aacute;n tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc ng&agrave;y c&agrave;ng lớn mạnh hơn nữa.</p>
 90. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3042" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 91. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n TOPTAOBAO" class="size-full wp-image-3042" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-toptaobao.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 92. <p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n TOPTAOBAO</p>
 93. </div>
 94. <p>đặc trưng ph&iacute; dịch vụ tại TOPTAOBAO lu&ocirc;n lu&ocirc;n rẻ nhất so với Thị Trường.</p>
 95. <p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 96. <ul>
 97. <li>Kho vận: 7/10</li>
 98. <li>Vận chuyển: 8/10</li>
 99. <li>CSKH: 10/10</li>
 100. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 10/10</li>
 101. <li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>
 102. </ul>
 103. <p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>
 104. <ul>
 105. <li>Website: https://toptaobao.net</li>
 106. <li>Hotline: 0972.025.210</li>
 107. <li>Địa chỉ:
 108. <ul>
 109. <li>H&agrave; Nội: 419 Giải Ph&oacute;ng, Thanh Xu&acirc;n, H&agrave; Nội Thủ Đ&ocirc;</li>
 110. <li>TP HCM: 106/46A Lạc Long Qu&acirc;n, P3, Q.1</li>
 111. </ul>
 112. </li>
 113. </ul>
 114. <h3>TOP 5 – Dịch vụ lu&acirc;n chuyển hộ h&agrave;ng từ China tại TIPSORDER</h3>
 115. <p> Tips Order Chưa hẳn l&agrave; trang chuy&ecirc;n lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT bởi đ&oacute; l&agrave; một trang chuy&ecirc;n cung cấp th&ocirc;ng tin về kinh nghiệm đặt đơn h&agrave;ng, những tips quan trọng khi mua h&agrave;ng.</p>
 116. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_2956" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 117. <img alt="Tips Order l&agrave; tổng k&ecirc;nh th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch v&agrave; nguồn h&agrave;ng order chất lượng" class="size-full wp-image-2956" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-order-ho-hang-1688-tips-order.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 118. <p>Tips Order l&agrave; tổng k&ecirc;nh th&ocirc;ng b&aacute;o bổ &iacute;ch &amp; nguồn h&agrave;ng order unique</p>
 119. </div>
 120. <p>Dường như Tips Order c&ograve;n cung ứng những link mua h&agrave;ng unique uy t&iacute;n đ&atilde; đc kiểm tra chặt chẽ. Nếu bạn c&oacute; nhu cầu sử dụng dịch vụ giao vận hộ h&agrave;ng từ China về VN th&igrave; bạn cũng c&oacute; thể contact tại</p>
 121. <p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>
 122. <ul>
 123. <li>Website: https://tipsorder.com</li>
 124. <li>Hotline: 0919.416.428</li>
 125. <li>Địa chỉ: 250 Kim Giang, Đại Kim, Ho&agrave;ng Mai, TP H&agrave; Nội</li>
 126. </ul>
 127. <h3>TOP 6 – Thương Đ&ocirc;</h3>
 128. <p>Thương Đ&ocirc; l&agrave; 1 trong c&ocirc;ng ty nhiều năm trong ngh&agrave;nh nghề dịch vụ lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng nội địa &amp; nước ngo&agrave;i, Thương Đ&ocirc; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; đơn vị giao vận h&agrave;ng Trung Quốc uy t&iacute;n m&agrave; c&ograve;n đ&aacute;p ứng tại rất nhiều nguồn h&agrave;ng ở nhiều đất nước.</p>
 129. <p>đ&acirc;y l&agrave; thế mạnh nhưng cũng ch&iacute;nh l&agrave; nhược điểm của bọn họ khi đối đầu v&agrave; cạnh tranh trong TOPLIST c&aacute;c c&ocirc;ng ty vận chuyển hộ h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam .</p>
 130. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3041" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 131. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Thương Đ&ocirc;" class="size-full wp-image-3041" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-thuong-do.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 132. <p>c&ocirc;ng ty giao vận h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN uy t&iacute;n Thương Đ&ocirc;</p>
 133. </div>
 134. <p>Ngo&agrave;i ra mức ph&iacute; vận chuyển của Thương Đ&ocirc; Logisics l&agrave; si&ecirc;u rẻ, chỉ c&ograve;n 8000 VNĐ/Kg, bạn c&oacute; thể tham khảo Bảng Gi&aacute; lu&acirc;n chuyển tại website của Thương Đ&ocirc;.</p>
 135. <p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 136. <ul>
 137. <li>Kho vận: 8/10</li>
 138. <li>Vận chuyển: 8/10</li>
 139. <li>CSKH: 9/10</li>
 140. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 8/10</li>
 141. <li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>
 142. </ul>
 143. <p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>
 144. <ul>
 145. <li>Website: https://thuongdo.com</li>
 146. <li>Hotline: 1900 6825</li>
 147. <li>Địa chỉ:
 148. <ul>
 149. <li>H&agrave; Nội: Số 176 Trường Chinh, Thanh Xu&acirc;n, thủ đ&ocirc;.</li>
 150. <li>TP HCM: 911 Nguyễn Tr&atilde;i – quận 5 – Hồ Ch&iacute; Minh.</li>
 151. </ul>
 152. </li>
 153. </ul>
 154. <h3>TOP 7 – Qu&yacute; Nam</h3>
 155. <p>l&agrave; 1 c&ocirc;ng ty đi đầu trong lĩnh vực vận chuyển h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về VN. vận chuyển h&agrave;ng trung quốc về việt nam đc biết đến nhờ sự mũi nhọn ti&ecirc;n phong trong ngh&agrave;nh mang h&agrave;ng tr&ecirc;n những trang TMĐT Trung Quốc về qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng. dẫu thế do sự lớn mạnh &amp; trẻ đẹp của những đơn vị mới m&agrave; Qu&yacute; Nam dần mất đi vị thế của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh.</p>
 156. <p>dẫu thế đối với những đối phương trong ng&agrave;nh về độ uy t&iacute;n th&igrave; Qu&yacute; Nam vẫn đứng TOP</p>
 157. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3040" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 158. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Qu&yacute; Nam" class="size-full wp-image-3040" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-quy-nam.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 159. <p>c&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về nước ta uy t&iacute;n Qu&yacute; Nam</p>
 160. </div>
 161. <p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 162. <ul>
 163. <li>Kho vận: 8/10</li>
 164. <li>Vận chuyển: 9/10</li>
 165. <li>CSKH: 9/10</li>
 166. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>
 167. <li>phản hồi kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>
 168. </ul>
 169. <p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>
 170. <ul>
 171. <li>Website: https://quynam.net</li>
 172. <li>Hotline: 0909 058 535</li>
 173. <li>Địa chỉ:
 174. <ul>
 175. <li>H&agrave; Nội: Số nh&agrave; 10, Ng&aacute;ch 1, Ng&otilde; 16 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, Q.Đống Đa, TP. h&agrave; Nội</li>
 176. <li>TP HCM: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</li>
 177. </ul>
 178. </li>
 179. </ul>
 180. <h3>TOP 8 – Nguồn h&agrave;ng 247</h3>
 181. <p>đấy l&agrave; trang bổ trợ vận chuyển h&agrave;ng tr&ecirc;n c&aacute;c trang TMĐT China với nguồn h&agrave;ng chất lượng uy t&iacute;n đc sưu tầm trong suốt 10 năm trong ngh&agrave;nh nghề dịch vụ mua h&agrave;ng.</p>
 182. <p>Đến với Nguồn h&agrave;ng 247 bạn sẽ đc tư vấn c&aacute;c nguồn h&agrave;ng unique nhất, đồng thời qu&yacute; kh&aacute;ch sẽ được support thương lượng mặc cả gi&aacute; vận chuyển nội địa với những chủ shop b&aacute;n h&agrave;ng tại trang TMĐT Trung Quốc.</p>
 183. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3037" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 184. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Nguồn h&agrave;ng 247" class="size-full wp-image-3037" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-nguon-hang-247.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 185. <p>C.ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n Nguồn h&agrave;ng 247</p>
 186. </div>
 187. <p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 188. <ul>
 189. <li>Kho vận: 7/10</li>
 190. <li>Vận chuyển: 8/10</li>
 191. <li>CSKH: 10/10</li>
 192. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>
 193. <li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 10/10</li>
 194. </ul>
 195. <p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>
 196. <ul>
 197. <li>Website: https://nguonhang247.com</li>
 198. <li>Hotline: 086.507.1688</li>
 199. <li>Địa chỉ:
 200. <ul>
 201. <li>H&agrave; Nội: 5/62 Nguyễn Viết Xu&acirc;n, Thanh Xu&acirc;n, TP H&agrave; Nội.</li>
 202. <li>TP HCM: 910 Nguyễn Tr&atilde;i – Q.5 – Hồ Ch&iacute; Minh</li>
 203. </ul>
 204. </li>
 205. </ul>
 206. <h3>TOP 9 – order1688.vn</h3>
 207. <p>Trang order1688.vn chuy&ecirc;n c&aacute;c dịch vụ giao vận h&agrave;ng China đặc biệt l&agrave; kho h&agrave;ng li&ecirc;n quan đến trang 1688.com. Dịch vụ của order1688.vn lu&ocirc;n đem lại cho bạn sự h&agrave;i l&ograve;ng. nếu như kh&aacute;ch h&agrave;ng đang t&igrave;m cho ch&iacute;nh bản th&acirc;n c&ocirc;ng ty mua hộ h&agrave;ng 1688 uy t&iacute;n th&igrave; đ&oacute; l&agrave; doanh nghiệp bạn đang t&igrave;m.</p>
 208. <p>ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể nhược điểm duy nhất của order 1688 ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể kể đến đ&oacute; l&agrave; sự việc C.ty n&agrave;y hiện vận động chủ yếu tại TP Hải Ph&ograve;ng.</p>
 209. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3039" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 210. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Order1688" class="size-full wp-image-3039" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-order1688.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 211. <p>C.ty vận chuyển h&agrave;ng từ China về VN uy t&iacute;n Order1688</p>
 212. </div>
 213. <p>Điểm đ&aacute;nh gi&aacute; những ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 214. <ul>
 215. <li>Kho vận: 8/10</li>
 216. <li>Vận chuyển: 9/10</li>
 217. <li>CSKH: 9/10</li>
 218. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>
 219. <li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>
 220. </ul>
 221. <p>th&ocirc;ng b&aacute;o li&ecirc;n hệ:</p>
 222. <ul>
 223. <li>Website: https://order1688.vn</li>
 224. <li>Hotline: 0778 395 279</li>
 225. <li>Địa chỉ: 39/26 Nguyễn Tường Loan, L&ecirc; Ch&acirc;n, Hải Ph&ograve;ng Đất Cảng</li>
 226. </ul>
 227. <h3>TOP 10 – Nhập h&agrave;ng Ali</h3>
 228. <p>c&ocirc;ng khai trong Chi ti&ecirc;u vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về VN l&agrave; thế mạnh của Nhập h&agrave;ng Ali, lu&ocirc;n cập nhật th&ocirc;ng tin h&agrave;nh tr&igrave;nh giao dịch cho kh&aacute;ch gi&uacute;p kh&aacute;ch x&aacute;c định được thời gian h&agrave;ng h&oacute;a về đến tay.</p>
 229. <p>Nhập h&agrave;ng Ali hứa hẹn được xem l&agrave; đơn vị cung ứng dịch vụ đặt hộ h&agrave;ng Trung Quốc uy t&iacute;n tại VN trong khoảng time sắp tới.</p>
 230. <div class="wp-caption aligncenter" id="attachment_3038" style="box-sizing: border-box; clear: both; max-width: 100%; text-align: center; width: 810px; color: rgb(92, 92, 92); font-family: Nunito, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">
 231. <img alt="C&ocirc;ng ty vận chuyển h&agrave;ng từ Trung Quốc về Việt Nam uy t&iacute;n Nhập h&agrave;ng Ali" class="size-full wp-image-3038" src="https://tipsorder.com/wp-content/uploads/2021/03/cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-nhap-hang-ali.jpeg" style="border:0px; box-sizing:border-box; height:auto; margin-bottom:1em; max-width:100%; vertical-align:middle; width:inherit" />
 232. <p>c&ocirc;ng ty lu&acirc;n chuyển h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về việt nam uy t&iacute;n Nhập h&agrave;ng Ali</p>
 233. </div>
 234. <p>Điểm b&igrave;nh chọn c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute;:</p>
 235. <ul>
 236. <li>Kho vận: 8/10</li>
 237. <li>Vận chuyển: 9/10</li>
 238. <li>CSKH: 9/10</li>
 239. <li>Ph&iacute; dịch vụ: 9/10</li>
 240. <li>comment kh&aacute;ch h&agrave;ng: 9/10</li>
 241. </ul>
 242. <p>th&ocirc;ng tin li&ecirc;n hệ:</p>
 243. <ul>
 244. <li>Website: https://quynam.net</li>
 245. <li>Hotline: 0909 058 535</li>
 246. <li>Địa chỉ:
 247. <ul>
 248. <li>H&agrave; Nội: Số nh&agrave; 10, Ng&aacute;ch 1, Ng&otilde; 16 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, Q.Đống Đa, H&agrave; Th&agrave;nh</li>
 249. <li>TP HCM: Số 34 Nguyễn Trọng Lội, P4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</li>
 250. </ul>
 251. </li>
 252. </ul>
 253. <p>TOP 10 c&ocirc;ng ty cung ứng dịch vụ giao vận hộ h&agrave;ng từ Đ&agrave;i Loan Trung Quốc về nước ta ở những trang TMĐT Đ&agrave;i Loan Trung Quốc tr&ecirc;n đều nhận được những b&igrave;nh chọn kh&aacute;ch quan từ người mua h&agrave;ng China trong suốt l&acirc;u đời qua. Mọi thắc mắc xin vui mừng li&ecirc;n hệ với Shop ch&uacute;ng t&ocirc;i theo th&ocirc;ng tin sau đ&acirc;y.</p>
 254. Xem th&ecirc;m ;
 255. <p> https://tipsordercom.blogspot.com/2021/08/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung.html </p>
 256. <p> https://tipsorder.edublogs.org/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/ </p>
 257. <p> https://tipsordercom.wordpress.com/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/ </p>
 258. <p> https://tipsorder.tumblr.com/post/659030463441207296/top-10-c%C3%B4ng-ty-v%E1%BA%ADn-chuy%E1%BB%83n-h%C3%A0ng-t%E1%BB%AB-trung-qu%E1%BB%91c-v%E1%BB%81 </p>
 259. <p> https://www.reddit.com/user/tipsorder/comments/p0yxz3/top_10_c%C3%B4ng_ty_v%E1%BA%ADn_chuy%E1%BB%83n_h%C3%A0ng_t%E1%BB%AB_trung_qu%E1%BB%91c_v%E1%BB%81/ </p>

https://tipsorder.edublogs.org/2021/08/09/top-10-cong-ty-van-chuyen-hang-tu-trung-quoc-ve-viet-nam-uy-tin/

Comments powered by Disqus