1. + ---- + ------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 2. | Rank | Combos of 2 | Use | Usage % | Win % |
 3. + ---- + ------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 4. | 1 | Arceus-* | 11 | 275.00% | 36.36% |
 5. | 2 | Arceus-* / Rayquaza | 9 | 225.00% | 33.33% |
 6. | 3 | Arceus-* / Xerneas-* | 4 | 100.00% | 0.00% |
 7. | 4 | Arceus-* / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 8. | 4 | Arceus-* / Kyogre | 3 | 75.00% | 100.00% |
 9. | 6 | Arceus-* / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 10. | 6 | Arceus-* / Shedinja | 2 | 50.00% | 100.00% |
 11. | 6 | Arceus-* / Clefable | 2 | 50.00% | 100.00% |
 12. | 6 | Lugia / Arceus-* | 2 | 50.00% | 100.00% |
 13. | 6 | Arceus-* / Giratina | 2 | 50.00% | 0.00% |
 14. | 6 | Arceus-* / Ferrothorn | 2 | 50.00% | 0.00% |
 15. | 6 | Arceus-* / Ho-Oh | 2 | 50.00% | 0.00% |
 16. | 13 | Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 17. | 13 | Clefable / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 18. | 13 | Lugia / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 19. | 13 | Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 20. | 13 | Shedinja / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 21. | 13 | Lugia / Shedinja | 1 | 25.00% | 100.00% |
 22. | 13 | Shedinja / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 23. | 13 | Lugia / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 24. | 13 | Clefable / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 25. | 13 | Lugia / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 26. | 13 | Rayquaza / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 27. | 13 | Kyogre / Rayquaza | 1 | 25.00% | 100.00% |
 28. | 13 | Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 25.00% | 100.00% |
 29. | 13 | Kyogre / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 30. | 13 | Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 31. | 13 | Kyogre / Arceus-Fairy | 1 | 25.00% | 100.00% |
 32. | 13 | Giratina / Ferrothorn | 1 | 25.00% | 0.00% |
 33. | 13 | Giratina / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 34. | 13 | Giratina / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 35. | 13 | Giratina / Arceus-Steel | 1 | 25.00% | 0.00% |
 36. | 13 | Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 37. | 13 | Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 38. | 13 | Ferrothorn / Arceus-Steel | 1 | 25.00% | 0.00% |
 39. | 13 | Ho-Oh / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 40. | 13 | Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 41. | 13 | Arceus-Steel / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 42. | 13 | Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 43. | 13 | Arceus-Ground / Xerneas-* | 1 | 25.00% | 0.00% |
 44. | 13 | Arceus-Ground / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 45. + ---- + ------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
 46. | Rank | Combos of 3 | Use | Usage % | Win % |
 47. + ---- + ------------------------------------ + ---- + ------- + ------- +
 48. | 1 | Arceus-* / Rayquaza | 10 | 250.00% | 30.00% |
 49. | 2 | Arceus-* / Xerneas-* | 6 | 150.00% | 0.00% |
 50. | 3 | Arceus-* | 5 | 125.00% | 20.00% |
 51. | 4 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 100.00% | 0.00% |
 52. | 5 | Arceus-* / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 53. | 5 | Arceus-* / Kyogre | 3 | 75.00% | 100.00% |
 54. | 5 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 55. | 5 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 3 | 75.00% | 100.00% |
 56. | 5 | Arceus-* / Kyogre / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 57. | 10 | Arceus-* / Shedinja / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 58. | 10 | Arceus-* / Clefable / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 59. | 10 | Lugia / Arceus-* / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 60. | 10 | Arceus-* / Shedinja / Clefable | 2 | 50.00% | 100.00% |
 61. | 10 | Lugia / Arceus-* / Shedinja | 2 | 50.00% | 100.00% |
 62. | 10 | Lugia / Arceus-* / Clefable | 2 | 50.00% | 100.00% |
 63. | 10 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina | 2 | 50.00% | 0.00% |
 64. | 10 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 2 | 50.00% | 0.00% |
 65. | 10 | Arceus-* / Giratina / Ho-Oh | 2 | 50.00% | 0.00% |
 66. | 10 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 2 | 50.00% | 0.00% |
 67. | 10 | Arceus-* / Ferrothorn / Ho-Oh | 2 | 50.00% | 0.00% |
 68. | 10 | Ho-Oh / Arceus-* / Rayquaza | 2 | 50.00% | 0.00% |
 69. | 22 | Clefable / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 70. | 22 | Lugia / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 71. | 22 | Shedinja / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 72. | 22 | Arceus-* / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 73. | 22 | Lugia / Clefable / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 74. | 22 | Clefable / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 75. | 22 | Lugia / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 76. | 22 | Arceus-* / Shedinja | 1 | 25.00% | 100.00% |
 77. | 22 | Lugia / Shedinja / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 78. | 22 | Shedinja / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 79. | 22 | Lugia / Shedinja / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 80. | 22 | Arceus-* / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 81. | 22 | Lugia / Arceus-* | 1 | 25.00% | 100.00% |
 82. | 22 | Lugia / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 83. | 22 | Kyogre / Rayquaza / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 84. | 22 | Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 85. | 22 | Kyogre / Arceus-Fairy / Rayquaza | 1 | 25.00% | 100.00% |
 86. | 22 | Kyogre / Arceus-Fairy / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 87. | 22 | Arceus-* / Giratina | 1 | 25.00% | 0.00% |
 88. | 22 | Arceus-* / Ferrothorn | 1 | 25.00% | 0.00% |
 89. | 22 | Arceus-* / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 90. | 22 | Giratina / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 91. | 22 | Giratina / Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 92. | 22 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Steel | 1 | 25.00% | 0.00% |
 93. | 22 | Ho-Oh / Giratina / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 94. | 22 | Giratina / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 95. | 22 | Giratina / Arceus-Steel / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 96. | 22 | Ho-Oh / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 97. | 22 | Ferrothorn / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 98. | 22 | Ferrothorn / Arceus-Steel / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 99. | 22 | Ho-Oh / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 100. | 22 | Arceus-Ground / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 101. + ---- + ----------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 102. | Rank | Combos of 4 | Use | Usage % | Win % |
 103. + ---- + ----------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 104. | 1 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 6 | 150.00% | 0.00% |
 105. | 2 | Arceus-* / Rayquaza | 5 | 125.00% | 20.00% |
 106. | 3 | Arceus-* / Xerneas-* | 4 | 100.00% | 0.00% |
 107. | 4 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 108. | 4 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 3 | 75.00% | 100.00% |
 109. | 4 | Arceus-* / Kyogre / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 110. | 4 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 111. | 8 | Arceus-* / Clefable / Shedinja / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 112. | 8 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 113. | 8 | Lugia / Arceus-* / Clefable / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 114. | 8 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Clefable | 2 | 50.00% | 100.00% |
 115. | 8 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Rayquaza | 2 | 50.00% | 0.00% |
 116. | 8 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Ho-Oh | 2 | 50.00% | 0.00% |
 117. | 8 | Ho-Oh / Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 2 | 50.00% | 0.00% |
 118. | 8 | Ho-Oh / Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 2 | 50.00% | 0.00% |
 119. | 16 | Arceus-* / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 120. | 16 | Lugia / Clefable / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 121. | 16 | Clefable / Shedinja / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 122. | 16 | Lugia / Shedinja / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 123. | 16 | Arceus-* / Clefable / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 124. | 16 | Lugia / Arceus-* / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 125. | 16 | Lugia / Clefable / Sableye / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 126. | 16 | Arceus-* / Shedinja / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 127. | 16 | Lugia / Arceus-* / Shedinja | 1 | 25.00% | 100.00% |
 128. | 16 | Lugia / Shedinja / Clefable / Arceus-Rock | 1 | 25.00% | 100.00% |
 129. | 16 | Lugia / Arceus-* / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 130. | 16 | Arceus-* / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 131. | 16 | Arceus-* / Kyogre | 1 | 25.00% | 100.00% |
 132. | 16 | Kyogre / Arceus-Fairy / Rayquaza / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 133. | 16 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina | 1 | 25.00% | 0.00% |
 134. | 16 | Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 135. | 16 | Arceus-* / Giratina / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 136. | 16 | Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 137. | 16 | Arceus-* / Ferrothorn / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 138. | 16 | Ho-Oh / Arceus-* / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 139. | 16 | Ho-Oh / Giratina / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 140. | 16 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 141. | 16 | Giratina / Ferrothorn / Arceus-Steel / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 142. | 16 | Ho-Oh / Giratina / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 143. | 16 | Ho-Oh / Ferrothorn / Arceus-Steel / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 144. | 16 | Arceus-* | 1 | 25.00% | 0.00% |
 145. + ---- + ------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 146. | Rank | Combos of 5 | Use | Usage % | Win % |
 147. + ---- + ------------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 148. | 1 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 4 | 100.00% | 0.00% |
 149. | 2 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Klefki | 3 | 75.00% | 100.00% |
 150. | 3 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 2 | 50.00% | 100.00% |
 151. | 3 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Giratina / Ho-Oh | 2 | 50.00% | 0.00% |
 152. | 5 | Arceus-* / Clefable / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 153. | 5 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 154. | 5 | Lugia / Clefable / Arceus-Rock / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 155. | 5 | Lugia / Arceus-* / Clefable / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 156. | 5 | Lugia / Arceus-* / Shedinja / Clefable | 1 | 25.00% | 100.00% |
 157. | 5 | Arceus-* / Rayquaza / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 158. | 5 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza | 1 | 25.00% | 100.00% |
 159. | 5 | Arceus-* / Kyogre / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 160. | 5 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 161. | 5 | Arceus-* / Ferrothorn / Giratina / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 162. | 5 | Ho-Oh / Arceus-* / Giratina / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 163. | 5 | Ho-Oh / Arceus-* / Ferrothorn / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 164. | 5 | Ferrothorn / Rayquaza / Giratina / Arceus-Steel / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 165. | 5 | Arceus-* / Xerneas-* | 1 | 25.00% | 0.00% |
 166. | 5 | Arceus-* / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |
 167. + ---- + --------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 168. | Rank | Combos of 6 | Use | Usage % | Win % |
 169. + ---- + --------------------------------------------------- + ---- + ------- + ------- +
 170. | 1 | Lugia / Clefable / Arceus-* / Shedinja / Sableye | 1 | 25.00% | 100.00% |
 171. | 1 | Arceus-* / Kyogre / Rayquaza / Klefki | 1 | 25.00% | 100.00% |
 172. | 1 | Ferrothorn / Arceus-* / Rayquaza / Giratina / Ho-Oh | 1 | 25.00% | 0.00% |
 173. | 1 | Arceus-* / Xerneas-* / Rayquaza | 1 | 25.00% | 0.00% |